«

»

апр 11

Одлука о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова број ЈН 1.3.4.Р /2018

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-469/2018
Датум:11.04.2018.године
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-46-8/2018 од 10.04.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.4.Р /2018

 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.4.Р/2018- Крпљење ударних рупа,  додељује се понуђачу

           Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“ д.о.о,

                           ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац,

број понуде  05-236 од  26.03.2018. год,  број понуде  код  наручиоца  404-46-6/2018 од 30.03.2018.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 13.02.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-46-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-46-4/2018 од  02.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 02.03.2018.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 09.03.2018. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-46-7/2018 од  02.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-46-8/2018 од  10.04.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Крпљење ударних рупа.

   -Позив за подношење понуда  број  404-46-4/2018 од  02.03.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 02.03.2018.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана 09.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 02.04.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-46-2/2018 од  13.02.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………………8.333.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављена  1 (једна)  благовремена  понуда.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-46-6/2018  од  30.03.2018.године,          -Привредно друштво за градњу и инжењеринг

                                                                              “Техноградња“  д.о.о,

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац.

   Неблаговремених понуда није било.                                                              

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена 1 (једна) благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-46-6/2018

од 30.03.2018.год.

број Понуђача:

05-236 од 26.03.2018. год.

Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“  д.о.о,

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

  

8.332.917,00

    4.2.Понуђач је доставио  обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

    понуђач је доставио потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављена понуда број:404-46-6/2018 од  30.03.2018.године, Понуђача  Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“  д.о.о, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављене понуде.

    4.4.Достављена понуда у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним  набавкама  је  благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“  д.о.о,

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

8.332.917,00

Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-46-6/2018 од 30.03.2018. године,

понуђача Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“ д.о.о, ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац, број Понуђача  05-236 од 26.03.2018. године  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о крпљењу ударних рупа  број ЈН 1.3.4.Р/2018  са понуђачем:

       -Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“  д.о.о,

         ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………….....8.332.917,00  динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………1.666.583,40  динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………….…..……………………...9.999.500,40 динара.

                                               

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број

ЈН 1.3.4.Р/2018-Крпљење ударних рупа, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 05-236 од 26.03.2018.године (број Наручиоца  404-46-6/2018 од  30.03.2018.године), додељује Понуђачу:    

Привредно друштво за градњу и инжењеринг “Техноградња“  д.о.о,

ул. Мајке Југовића, бр. 14,  37000 Крушевац

 

 УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

 Начелник

 Општинске управе,                                                 

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email