СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2019. год

 

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2019. год

 

Р.бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 351-286/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП 3210/1 КО Александровац 22.01.2019.
2 351-473/2019-04 Општина Александровац

Дом Здравља

Инвестиционо одржавање КП 2008/2

КО Ратаје

23.01.2019.
3 351-477/2019-04 Радица Бонџић Ивљанин Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   336

КО Стањево

25.01.2019.
4 351-483/2019-04 Милосављевић Дамњан Мрмош Доградња

помоћног објекта

КП  1579

КО Мрмош

12.02.2019.
5 351-498/2019-04 Живковић Љиљана  Александровац Изградња гараже КП   586/1

 

КО Кожетин

06.03.2018.
6 351-501/2019-04 Општина Александровац

ОШ Аца Алексић

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  3005

КО Александровац

05.03.2019.
7 351-496/2019-04 Звездан Блажић

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  1636/3

КО Александровац

04.03.2019.
8 351-514/2019-04 Општина Александровац

ОШ Аца Алексић

Енергетска санација школе КП  3005, 3004/1

КО Александровац

18.03.2019.
9 351-516/2019-04 ЕПС Дистрибуција Крушевац Реконструкција далековода КП  1294, ..

КО Александровац

19.03.2019.
10 351-517/2019-04 Угринић Мирко

Александровац

Изградња гараже, А КП  2496

КО Александровац

25.03.2019.
11 351-532/2019-04 ЕПС Дистрибуција Крушевац Изградња ТС Стањево и НН мреже КП  2089/1, 1210/2..

КО Стањево

15.04.2019.
12 351-536/2019-04 ИБСМ УНИТЕД ДОО Лесковица Инвестиционо одржавање дела објекта КП  1450/5

КО Витково

18.04.2019.
13 351-558/2019-04 Дишић Милан

Александровац

Изградња помоћног објекта  , А КП  1807/3

КО Александровац

15.05.2019.
14 351-570/2019-04 Богдановић Милен

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  2680/1

КО Александровац

27.05.2019.
15 351-588/2019-04 Богдановић Јован

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  2723/2

КО Александровац

03.06.2019.
16 351-591/2019-04 Ивљанин Богиша

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  478/5

КО Кожетин

04.06.2019.
17 351-592/2019-04 Ивљанин Слађан

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  2943

КО Александровац

07.06.2019.
18 351-593/2019-04 Милосављевић Станиша

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  3394

КО Александровац

07.06.2019.
19 351-606/2019-04 Општина Александровац

 

Побољшање безбедности саобраћаја у зони ОШ КП  2412/1..

КО Плоча

17.06.2019.
20 351-607/2019-04 Општина Александровац

 

Побољшање безбедности саобраћаја у зони ОШ КП  575

КО Плеш

17.06.2019.
21 351-608/2019-04 Општина Александровац

 

Побољшање безбедности саобраћаја у зони ОШ КП 

КО Витково

17.06.2019.
22 351-609/2019-04 Зиндовић Миленко, Кожетин Изградња помоћног објекта , кат. А КП  594/7

КО Кожетин

18.06.2019.
23 351-614/2019-04 Бићанин Бранимир Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  1801/32

КО Александровац

24.06.2019.
24 351-625/2019-04 Катанчевић Мирољуб

Александровац

Изградња помоћног објекта ограде, кат. А КП  2052/2

КО Александровац

01.07.2019
25 351-656/2019-04 Миловановић Радосав

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  2685

КО Александровац

18.07.2019
26 351-659/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  782/8

КО Витково

19.07.2019
27 351-660/2019-04 Оливера Голубовић

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  2734

КО Александровац

24.07.2019
28 351-671/2019-04 Општина Александровац

СШ Свети Трифун

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   3540

КО Александровац

30.07.2019
29 351-710/2019-04 Љубисављевић Ненад

Свилајнац

Изградња помоћних објеката П КП 428

КО Шљивово

11.09.2019.год.
30 351-713/2019-04 Лазаревић Милан

Витково

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   782/8

КО Витково

16.09.2019.год.
31 351-717/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат Кнежевић Зоран КП  1054/4

КО Александровац

17.09.2019.год.
32 351-718/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат Лазаревић Д КП  1212/8

КО Александровац

17.09.2019.год.
33 351-731/2019-04 Милутиновић Митар Александровац

 

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  3143/1

КО Александровац

02.10.2019.год.
34 351-751/2019-04 Ивановић Драгослав

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП 

КО Александровац

18.10.2019.год.
35 351-752/2019-04 Кнежевић Зоран

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  1054/4

КО Александровац

23.10.2019.год.
36 351-755/2019-04 Ивљанин Миле

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   2830/2

КО Александровац

24.10.2019.год.
37 351-757/2019-04 ЕПС Дистрибуција Крушевац Изградња ТС Мала Ракља 1 и НН мреже, 10кВ КП   2185/1

КО Александровац

28.10.2019.год
38 351-758/2019-04 ЕПС Дистрибуција Крушевац Изградња ТС Мала Ракља 2 и НН мреже, 10кВ КП  635

КО Ракља

25.10.2019.год.
39 351-766/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат Јавнковић П КП   2844/4

КО Александровац

05.11.2019.год
40 351-767/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат Ивљанин Миле КП   2830/2

КО Александровац

05.11..2019.год.
41 351-771/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат КП 2783/3

КО Александровац

08.11.2019.
42 351-772/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат КП  614/1

КО Кожетин

05.11.2019.
43 351-773/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка за објекат КП  3101/2

КО Александровац

07.11.2019.

 

 

 

 

44 351-775/2019-04 Новчић Миломир

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  1807/5

КО Александровац

07.11.2019.год.
45 351-777/2019-04 Јанковић Предраг

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   2844/4

КО Александровац

08.11.2019.год.
46 351-779/2019-04 Црквена Општина Александровац

 

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП    3541/1

КО Александровац

08.11.2019.
47 351-781/2019-04 Рајчић Драгомир Александровац

 

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП    1806/12

КО Александровац

12.11.2019.
48 351-783/2019-04 Лазаревић Драгослав Александровац

 

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  1212/8

КО Александровац

12.11.2019.
49 351-786/2019-04 Сибин Благојевић Кожетин Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   614/1

КО Кожетин

13.11.2019.
50 351-787/2019-04 Луковић Ненад Стањево Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  368/5

КО Краљево

13.11.2019.
51 351-792/2019-04 Горан Лапчевић

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП 1806/27  

КО Александровац

20.11.2019
52 351-793/2019-04 Марић Драгољуб

Александровац

Изградња помоћног објекта П КП   2619/1

КО Александровац

22.11.2019
53 351-794/2019-04 Милутин

Живадиновић

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   1806/28

КО Александровац

21.11.2019
54 351-801/2019-04 Арсић Бранислав

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП 3101/2

КО Александровац

03.12.2019
55 351-803/2019-04 Миленковић Александра

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  1806/26

КО Александровац

04.12.2019
56 351-803/2019-04 Прибановић Милен

Александровац

Изградња помоћног објекта П КП   2977/1

КО Александровац

06.12.2019.
57 351-803/2019-04 Дубовац Светислав

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   1806/11

КО Александровац

06.12.2019.
58 351-803/2019-04 Максић Миломир

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација КП   2783/2

КО Александровац

24.12.2019.
Print Friendly, PDF & Email