«

»

сеп 04

Позив за подношење понуда у поступку Ј.Н.М.В – ЈН бр 1.2.1/2015

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 81-1/2015 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 82/2015, Tуристичка организација Александровац, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда

у поступку јавне набавке мале вредности

Услуга изнајмљивања бине, озвучења и техничка подршка за манифестацију „Жупска берба 2015

ЈН бр 1.2.1/2015

 

Предмет јавне набавке:  Услуга изнајмљивања бине, озвучења и техничка подршка за манифестацију „Жупска берба 2015“ у периоду од 24. до 27. септембра 2015. године.

 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Општине Александровац: www.aleksandrovac.rs.

 

Рок за достављање понуда је 11. септембар 2015. године до 12:00 часова.

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:

Туристичка организација Александровац

улица Трг ослобођења 16

37230 Александровац

са назнаком: “Понуда за јавну набавку: Услуга изнајмљивања бине, озвучења и техничка подршка за манифестацију „Жупска берба 2015, ЈН број 1.2.1/2015 НЕ ОТВАРАТИ –

 

Јавно отварање понуда је 11. септембра 2015. године у 12:15 часова у просторијама Tуристичке организације Александровац.

 

Особа за контакт: Владимир Живковић, е-mail адреса: info@toa.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Print Friendly, PDF & Email