«

»

сеп 02

Јавни позив – за избор корисника за доделу помоћи

 

На основу, члана 9. става 1. тачке 1. Правилника о условима, критеријумима и поступку за доделу помоћи број 404-41-1/15-01-2, од 10. јула 2015. године Комисија за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи куповином сеоских кућа са окућницом расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА /ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ  

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица или породице интерно расељених лица, који сада имају боравиште/пребивалиште у Републици Србији и смештене су у неадекватном приватном смештају на територији општине Александровац (у даљем тексту: Општина)

 

II

Помоћ је бесповратна и додељује се за куповину сеоске куће са окућницом у којима постоје основни услови за живот, а највише до 950.000 динара по сеоској кући са окућницом.

Породица избеглица и интерно расељених лица може да учествује сопственим средствима у куповини куће са окућницом у износу до 50% од појединачне цене утврђене Програмом.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

 • да има избеглички статус/престао статус избеглице, односно да је регистрован као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева);
 • да су смештени у неадекватном приватном смештају или колективном центру;
 • да има држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем у држављанство;
 • да избегло лице не може да користи непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом може да реши своје стамбенe пoтребе;
 • да избегло лице, од стицања статуса избеглице, није отуђило, поклонило или заменило непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом је могло да реши своје стамбене потребе, односно да интерно расељена лица нису заменила, обновила или отуђила непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могла да реше своје стамбено питање;
 • да избегло лице нема у својини непокретност којом би могла да реше своје стамбене потребе, а интерно расељено лице не поседује непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом може да реши своје стамбено питање;
 • да немају приходе којима би могла да реше своје стамбене потребе;
 • да избеглице нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, а да интерно расељена лица нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка , којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 • да нису повратници из миграције у треће земље (односи се на избеглице);
 • да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства;
 • да сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање.

 

 

Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи, на основу следећих критеријума угрожености:

–  жена носилац домаћинства;

 • жртве сексуалног/породичног насиља;
 • породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;

–   самохрани родитељи са дететом/децом испод 18 година и/или студентом

до 26 година;

–  породице са двоје или више деце испод 18 година;

–  породице са трудницама или са дететом/децом до пет година;

 • породица чија је имовина на територији Косова и Метохије уништена;

–  породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима  (до 50% просечне нето зараде на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства);

–  породице са болесним чланом домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама.

 

Приликом утврђивања листе реда првенства, предност имају породице по исказаним  потребама Општине, у складу са Програмом.

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз попуњен захтев за доделу Помоћи, који се преузима код повереника за избеглице, а који се подноси у затвореној коверти на писарници Општине, подносилац је дужан да достави, за себе и чланове породичног домаћинаства, следеће доказе:

 

 • фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању/укидању или престанку статуса, (обавезно за подносиоца захтева, а за остале чланове породичног домаћинства ако су били или су и даље у статусу избеглице), а за интерно расељена лица фотокопију расељеничке легитимације или потврду Комесаријата за избеглице и миграције да су регистровани као интерно расељена лица;

 

 • фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 • извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
 • уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 • доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
  • за домаћинство смештено у неадекватном приватном смештају изјава оверена у органу управе или суду;
  • за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
 • за породично домаћинство избеглице: изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства

не поседују непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе;

 • да од стицања статуса избеглице нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбене потребе;
 • да нису ушли у посед своје обновљене/неоштећене имовине или не могу да користе непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
 • да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка, којим би могли или су решили своје стамбене потребе;
 • да нису повратници из миграције у треће земље (односи се на избеглице);
 • за породично домаћинство интерно расељеног лица – изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 • да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 • да нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
 • доказ о приходима (у просек примања не улазе средства добијена по основу дечјег додатка, туђе неге и помоћи и телесног оштећења):
  • уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у суду или органу управе да је незапослено и да нема примања,
  • уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање,
  • потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове/или изјава да подносилац односно члан породице остварује неке повремене приходе;
  • чек од пензије за месец који претходи месецу подношења захтева за доделу Помоћи или уколико лице не остварује примања по основу пензије изјава оверена у суду или органу управе да не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у земљи порекла;
 • доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
 • доказ о здравственом стању – извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;
 • за доказивање сродства – извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује чињеница сродства;
 • за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје оверену изјаву да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 • жртве сексуалног/породичног насиља – одлуку надлежног суда или извештај центра за социјални рад;
 • оверену изјаву власника непокретности – сеоске куће са окућницом на коју се односи помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева, под условима предвиђеним овим Правилником, и да предметна непокретност није у спору или под теретом;
 • доказ о власништву на предметној непокретности – сеоској кући са окућницом, на коју се односи помоћ (власнички лист, лист непокретности, копија плана и сл.), не старији од 6 месеци.
 • фотокопију личне карте продавца предметне сеоске куће са окућницом и оверену изјаву продавца о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје;
 • уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности за подносиоца захтева и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
 • уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину.

Докази из става 1. овог члана се подносе у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца захтева да тражи да достави на увид оригинална документа.

Опис и стручно мишљење о томе да ли сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање, даје стручна служба Општине након обиласка предметних непокретности на терену.

Комисија утврђује испуњеност услова из дела II став 3. тачка 11) на основу описа и стручног мишљења стручне службе Општине из претходног става овог члана.

Изјаве којим се доказује испуњеност услова из тачаке 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 20 подносе се путем oбрaсца који се добија код повереника за избеглице.

 

ИЗБОР КОРИСНИКА

Поступак за доделу Помоћи у првом степену води и све одлуке доноси Комисија.

 

У погледу захтева код којих су испуњени услови Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе), на основу критеријума .

Предлог листе Комисија објављујe на огласној табли Општине.

На Предлог листе подносилац Захтева може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања,односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли Општине.

На основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о додели Помоћи (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања наведене одлуке.

На основу Одлуке Општине, власник предметне непокретности – сеоске куће са окућницом и Корисник којем је додељена Помоћ, закључују уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се навести посебан рачун изабраног корисника за уплату Помоћи који ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање сеоске куће са окућницом, као и да сеоску кућу са окућницом неће отуђити најмање пет година.

Изабрани корисник и продавац закључују уговор о купопродаји  сеоске куће са окућницом.

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општине путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општина Александровац, Јаше Петровића бр. 26, Александровац, са назнаком „За куповину сеоске куће са окућницом“.

 

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива.

 

Алекандровац, 02.09 2015.године

Председник комисије                         Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email