«

»

сеп 29

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Врста предмета: радови

Радови : Набавка радова  на реконструкцији  објекта старе школе у Плешу

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:

– Највиша: 4.696.208,30  динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 4.116.411,60  динара без ПДВ-а.

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 4.696.208,30  динара без ПДВ-а

– Најнижа: 4.116.411,60  динара без ПДВ-а

 

Датум  доношења одлуке о додели уговора: 04.09.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

Д.О.О.Грађинг

адреса:  ул.29.Новембар 74/6,  37230  Александровац

матични број: 07844263

ПИБ : 100364600

кога заступа : Славко Савковић                  

 

 

Датум закључења уговора: 21.09.2015. године.

Print Friendly, PDF & Email