«

»

сеп 29

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Врста предмета: радови

Радови : Набавка грађевинско занатских радова на изради ограде око вишенаменског објекта у Бзеници

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Број примљених понуда: 1.

 

Понуђена цена:

– Највиша: 389.957,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 389.957,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 389.957,00,00  динара без ПДВ-а

– Најнижа: 389.957,00  динара без ПДВ-а

 

Датум  доношења одлуке о додели уговора: 24.08.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

Д.О.О.Грађинг

адреса:  ул.29.Новембар 74/6,  37230  Александровац

матични број: 07844263

ПИБ : 100364600

кога заступа : Славко Савковић                  

 

 

Датум закључења уговора: 25.08.2015. године.

 

Print Friendly, PDF & Email