«

»

јун 27

Oвавештење о закљученом уговору – 1.3.17.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-76-12/2017
Датум:27.06.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација локалних путева (Доњи Ступањ-деон.

   Радмановци, Доње Злегиње-деон. Ботуњци, Суботица-деон. Рилачки брег и Горње

   Злегиње-деон. Рајковићи), редни број 1.3.17.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи путева.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………14.335.298,75  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..17.202.358,50  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….14.361.500,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..14.335.298,75  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….14.361.500,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..14.335.298,75 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:09.06.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:27.06.2017.године.

12)Основни подаци о Извођачу:

      Назив извођача радова : “Техноградња“ д.о.о. из Крушевца,

      Адреса:ул. Мајке Југовића, број 14, 37000 Крушевац,

      Матични број:06983154,

      ПИБ:100230253,

      Телефон:037 430 105.

 13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

                                                Начелник Општинске управе

                                                                             _______________________________________   

                                                                               Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email