«

»

јун 28

ЈАВНИ ПОЗИВ – за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017. години

На основу члана 17.и 19. Закона о јавном информисању и медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) , члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“, број:16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине Александровац за 2017 годину („Службени лист општине Алекснадровац“ , број: 12/2016) и члана 62. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац”, број 7/2008, 1/2012, 13/2012, 3/2013, 11/2016 и 4/2017)

Начелник општинске управе општине Александровац расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2017. години

 

 

I          Предмет Јавног позива представља избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Александровац који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Александровац за 2017 годину у укупном износу од 1.900.000,00 динара , а којима се остварује јавни интерес у области  јавног информисања на територији општине Александровац у 2017.години.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

 

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.    

 

II         Средства која се расподељују путем конкурса , додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

  • Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Александровац на локалном нивоу, ондосно о раду органа општине Александровац, о раду јавних предузећа , установа  и организација чији је оснивач општина Александровац, о актуелностима у обазовању , здравству, култури, спорту , туризму , пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима , верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце.

III       Право учешћа на Конкурсу имају :

– издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

– правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

 Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од једне   године.

IV        Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

  • покривеност територије општине радио и телевизијским сигналом

           

V         Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката  из области јавног информисања приложе следећу документацију:

– пријава се подноси на

– Обрасцу бр.1 (опис проjекта)    који се преузима са веб – сајта општине Александровац;

– Oбразац 2 (спецификациjа трошкова проjекта);

  • фотокопија решења о регистрациjи правног лица или предузетника у  Агенциjи за привредне регистре;
  • фотокопија решења о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
  • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Републичке радиодифузне агенције;
  • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);
  • оверена изjава jавног гласила или jавних гласила у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
  • Изјаву да не користе средства општине Александровца  или других нивоа власти;
  • Доказ да рачун медија, односно правног лица , односно предузетника који је учесник конкурса није блокиран;
  • Уговор закључен са кабловским дистрибутером.

 

VI        Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.

Прописани обрасци су доступни на веб сајту :www.aleksandrovac.rs

Образац 1 и Образац 2 се достављају у 4 примерака а остали докази у 1 примерку.       .

 

VII      Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти предајом ЈП Пошта србије  на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац, са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаку : за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом  лично у пријемној канцеларији општине Александровац .

Рок за подношење пријава и пројеката је 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневним новинама  „Данас“   односно до 13. јула  2017. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурсни материјал се не враћа

 

VIII     Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 члана  од којих се 2 члана именују на предлог новинарских и медијских удружења уколико је предлога било.

Стручну комисију за спровођење конкурса именује Начелник Општинске управе општине Александровац.

Општина Александровац обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

IХ        Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси Начелник Општинске управе општине Александровац на предлог стручне  Комисије у року од петнаест  дана од дана истека рока утврђеног овим позивом.Решење о додели средстава је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу коначног решења о додели средстава , закључује се уговор који је основ за праћење реализације пројекта.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

IБрој:401-1086/2017-01  од 26. јуна 2017. године

 

                                                                                                Начелник општинске управе

                                                                                                Иван Новаковић , дипл.правник

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Образац 1 (*.pdg 1000KB)

Образац 2 (*.pdf 932KB)

Јавни позив (*.pdf 1632KB)

 

 

Print Friendly, PDF & Email