«

»

јул 03

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места

На основу члана 59. став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – други закон), члана 57. и 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ број 21/2016), члана 9. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/2016 – Одлука УС), члана  69. Статута општине Александровац (“Сл.лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17 ) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе oпштине Александровац (“Сл.лист општине Александровац“ број  7/08, 1/11 , 13/12, 7/13, 14/16 и 4/17), члана 4. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине Александровац за 2015. годину (“Службени лист општине Александровац“ број 1/16 и 14/16).

 Општинско веће општине Александровац на 28 седници од  7. jуна 2017. године, усвојило је

 

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА

И  ПОСЕБНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Члан 1.

У Правилнику о органзацији и систематизацији радних места у  Општинској управи oпштине Александровац, Правобранилаштву општине, стручним службама и посебним организацијама број 110-5/2016 -01 од 15.12.2016. године врше се следеће измене:

У члану 3. Став 1. тачка 3, у колони “Службеници извршиоци“:

алинеја 2.“Саветник“ у колони “Број радних места“ број “16“ замењује се бројем “14“ и у колони “Број службеника“ број “18“ замењује се бројем “16“;

алинеја 3.“Млађи саветник“ у колони “Број радних места“ број “3“ замењује се бројем “4“ и у колони “Број службеника“ број “3“ замењује се бројем “4“

алинеја 4.“Сарадник“ у колони “Број радних места“ број “8“ замењује се бројем “9“ ;

алинеја 8.“Млађи референт“ у колони “Број радних места“ број “1“ замењује се бројем “2“ и у колони “Број службеника“ број “1“ замењује се бројем “3“

После речи “Укупно службеника“ у колони “Број радних места“  брише се број “54“ а уместо њега уноси број “55“ и у колони “Број службеника“ брише се број “61“ а уместо њега уноси број “62“

У тачки 4.Намештеници:

алинеја 3. “ Четврта врста радних места“ : у колони “Број радних места“ број “7“ замењује се бројем “6“ и у колони “ Број намештеника“  број “9“ замењује се бројем “8“.

алинеја 4. “ Пета врста радних места“ : у колони “Број радних места“ број “2“ замењује се бројем “3“ и у колони “ Број намештеника“  број “3“ замењује се бројем “4“.

Члан 2.

У члану 4. Став1:

 у тачки 2 број “70“ замењује се бројем “69“;

– у алинеји 1 број „61“ замењује се бројем “62“

– у алинеја 2 број “9“ замењује се бројем “7“;

 У тачки 3  став 1. број „6“ замењује се бројем „7“

  • у алинеји 2 број “3“замењује се бројем “4“.

                                                                      

Члан 3.

 

У члану 5. став 1 алинеја 2 после броја “1“ бришу се речи “намештеник-четврта врста радних места“ а уместо њих уносе речи “службеник на извршилачком радном месту – референт“.

 

Члан 4.

У члану 22. Став 2 тачка 1:

Службеници-извршиоци  у колони “Број радних места“ бришу се бројеви:  14,16,3,8,1,4,7, 1 и 54 а уместо њих уносе бројеви: 14,14,4,9,1,4,7,  2 и 55  а у колони “Број службеника“ бришу се бројеви: 14,18,3,9,4,4, 1 и 61 а уносе бројеви:14,16,4,9,4,4,8, 3 и 62.

Намештеници у колони “Број радних места“ бришу се бројеви: 4,2 и 6 а уместо њих уносе бројеви: 3,2 и 5; у колони “Број намештеника“ бришу се бројеви: 6,3 и 9  а уместо њих уносе бројеви: 5,3 и 8;

У члану 22. Став 2 тачка 2:

У колони “Звање“ додају се речи “ пета врста радних места“; у колони “Број радних места“ додаје се број “1“ и у колони “Број службеника“ додаје се број “1“.

Члан 5.

 

У члану 26. одељак   5.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ :

 

 у тачки 10.Радно место-Архивски послови,  иза речи: “Звање“ додаје се реч “Млађи“, иза речи “број службеника“ после две тачке , брише се број “1“, а уместо њега уноси број: “2“, у делу “Услови“ брише се број “3“, а уместо њега уносе речи: “обављен приправнички стаж“;

у тачки 13. Радно место “Систем администратор“ у делу “Услови“ брише се број “3“, а уместо њега уноси се број “5“.

 у тачки 17. Радно место – Возач путничких возила иза речи “Број намештеника“ после две тачке, брише се број “2“, а уместо њега уноси број: “1“;

 у тачки 20. Радно место- Портир иза речи  “Број намештеника“  и две тачке, брише се број “2“, а уместо њега уноси број “1“;

 тачка 25, брише се а уместо ње уноси нова тачка 25. која гласи:

                    “ 25. Радно место – Послови  на остваривању  права деце : новорођене, предшколског и  школског   узраста                                                                      

Звање: Сарадник број службеника: 1

 

Oпис послова: “Води поступак и израђује решења о: утврђивању права на исплату новчане помоћи новорођеној деци,  утврђивању права на бесплатну исхрану деце предшколског и школског узраста, утврђивању права на бесплатан целодневни боравак трећег детета у предшколској установи, утврђивању права на бесплатан смештај деце школског узраста са сметњама у развоју; помаже у раду комисији за продужење породиљског одсуства: сазива седнице комисије и води записник и пружа стручну помоћ и координира радом Интерресорне комисије за децу ометену у развоју и друге послове по налогу руководиоца одељења.

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу одељења.

Услови:  Стечено високо образовање у области правних  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит,  најмање 3 три године радног искуства у струци  и познавање рада на рачунару.“

У тачки 27.Радно место-Дечији додатак, у делу “Опис послова“ после речи “родитељски додатак“ бришу се речи “једнократну новчану накнаду за прворођено дете, новчану накнаду за незапослене породиље, накнаду трошкова боравка у прешколској установи за дете без родитељског старања, накнаду трошкова боравка у прешколској установи за дете са тешкоћама и сметњама у развоју“.

 

Члан 6.

 

У члану 26. одељак 5.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ:

– у тачки 40. Радно место – Послови  трезора,  после речи “Звање“ и две тачке  додаје се реч “Млађи“ , а  у делу “Услови“ уместо речи “најмање 3 године“, уносе се речи “завршен приправнички стаж“.

              – у тачки 47. Радно место – Јавне набавке, после речи “Звање“, брише се реч “Саветник“, а уместо ње уноси се реч “Сарадник“;  после речи “ Услови “  речи “ Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару“ бришу се,  а уместо њих уносе  речи:  “Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова , односно на основним студијама у трајању до  3 године, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит,   сертификат за службенике за јавне набавке и  познавање рада на рачунару.“

Члан 7.

 

У члану 26. одељак  5.6 КАБИНЕТ  ПРЕДСЕДНИКА, после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:

  Радно место –Возач путничких возила

Намештеник – пета врста  радних  места број намештеника: 1

 

Опис послова: Управља путничким возилом за потребе председника општине Александровац, отклања мање кварове на возилу и врши његово текуће одржавање, води одговарајуће евиденције, стара се о техничкој исправности возила и врши друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад непосредно је одговоран председнику општине, заменику председника општине и шефу кабинета.

Услови: Завршена осмогодишња школа , положен испит за возача моторног возила „Б“ категорије и уверење о здравственој способности (годишње) , најмање 5 година искуства на пословима возача путничких возила.

Члан 8.

 

У члану 28. став 1 тачка 2.Радно место административни радник, бришу се речи :

Намештеник – четврта врста  радних  места број намештеника: 1

  “                                                                                                                                                                                  

а уносе речи: 

Звање: референт број службеника: 1

                                                                                                                                                                                                            “

После речи: “Услови“ бришу се речи: “за послове административног радника – дактилографа може се примити лице које има средњу стручну спрему ….. и које је способно за обављање послова административног радника“ а уносе нове речи:“ средња стручна спрема правно – биротехничке струке, радно искуство у струци у трајању од најмање 3 године, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару“.

Члан 9.

 Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

  Правилник објавити на званичној интернет презентацији општине Александровац: www.aleksandrovac.rs као и у “Службеном листу општине Александровац“

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број 110 -5 /2017-01 од 7. јуна  2017. године

                                                                                                           

Председник

Др. Југослав Д. Стајковац, дипл.инж.

 

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

 

Print Friendly, PDF & Email