«

»

јун 27

Oвавештење о закљученом уговору – 1.3.16.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-109-14/2017
Датум:27.06.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалних путева (Витково-део.

   Ћосићи, Лаћислед 1.-деон.  до гробља, Лаћислед 2.-деон. Вулетићи и  Доња Велика

   Врбница –деон. Стојкићи), редни број 1.3.16.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи путева.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………13.352.210,00  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………16.022.652,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….13.604.981,50  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..13.352.210,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….13.604.981,50  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..13.352.210,00  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:12.06.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:26.06.2017.године.

12)Основни подаци о Извођачу:

      Назив Извођача:

      Групи понуђача:     

      1.Д.О.О. “Грађинг“ Александровац,  ул.29. новембар, бб,   37230 Александровац,

      2.“Ratko Mitrović  constructions’’ d.o.o. Булевар Танаска Рајића,  бр. 35, 32000 Чачак,

      Адреса овлашћеног члана групе понуђача:ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац,

      Матични број:07844263,

      ПИБ:100364600,

      Телефон:037 759 122.

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email