«

»

нов 18

Oглас ради давања у закуп непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ AЛЕКСАНДРОВАЦ
Број : 020-904/2021-01
Дана: 18.11.2021. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), члана 45. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број 21/20) и тачке II Решења Општинског већа општине Александровац о покретању поступка давања у закуп непокрентости у јавној својини општине Александровац, број 020-904/2021-01 од 08. новембра 2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Александровац (у даљем тексту: Комисија), дана 18. новембра 2021. године објављује

 

ОГЛАС
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 

I НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Јаше Петровића бр.26
М Б: 07194838
ПИБ: 100369374
 

II НАЧИН ДABAЊA НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП

Непокретност се даје у закуп прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

 

III ПРЕДМЕТ ДABAЊA У ЗАКУП

 

 1. У објекту у селу Мрмош, објекат број 1, приземље-посебни део 1-пословни простор површине 33,00 м², по намени продавница и 2 магацинска простора укупне нето површине 33,00 м².Укупна нето површина за издавање у закуп износи 66,00 м².Објекат је означен као објекат број 1 и налази се на катастарској парцели број 1249/2 КО Мрмош.Укупна почетна месечна цена закупа износи 7.000,00 динара.

IV УСЛОВИ ДABAЊA У ЗАКУП

 

Предметне непокретности се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Непокретност ћe бити издата у закуп по спроведеном поступку прикупљањем писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.

Предметне непокретности се издају у закуп ради обављања трговинске делатности и не може се издати у подзакуп ради обављања других делатности.

Непокретности се даје у закуп у постојећем (виђеном) стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби на основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Закупнина се плаћа до 20-ог у месецу за претходни месец, у свему према рачуну који испоставља закуподавац.

 

V УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Право yчeшћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 20% од утврђене почетне цене (1.400,00 динара) и испуњавају остале услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун 840-1147804-22 са позивом на број 020-904/2021-01.

Пријаве се подносе у року од 8 дана  од дана објављивања огласа на званичној интернет страници општине Александровац.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи:

 

а) за предузетнике и правна лица:

 1. Доказ о уплати депозита;
 2. Износ закупнина која се нуди
 3. Име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број
 4. Доказ да су регистровани за обављање одређене делатности;
 5. За правна лица назив и седиште, копија решења о упису у регистар код надлежног органа
 6. Уредна пуномоћ за заступање (предузетник доставља очитану личну карту);
 7. Доказ надлежног органа да против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно да му није забрањен рад на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом;
 8. Доказ да пословни рачуни  потенцијалног закупца нису у блокади у последња три месеца.

 

б) за физичка лица:

 1. Износ закупнине која се нуди
 2. Доказ о уплати депозита
 3. Име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични бројграђана
 4. Изјава физичког лица да ћe се регистровати код надлежног органа за обављање одређене делатности до истека рока за закључивање уговора о закупу пословног простора

 

Пријава треба да садржи и број рачуна потенцијалног закупца на који ћe бити извршен повраћај депозита.

Пријаве се достављају на адресу:

Општина Александровац – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности  у јавној својини општине Александровац, Улица Јаше Петровића број 26.

Заинтересовани понуђачи своје пријаве достављају у затвореним ковертама са назнаком „НЕ OTBAPATИ — ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У МРМОШУ“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

Неблаговремене, незатворене и непотпуне пријаве биће одбачене и неће имати право учествовања у поступку.

Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких пријава.

Није дозвољено издавање предметне непокретности у подзакуп.

 

VI И3Б0P НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА

 

Отварање писмених понуда спровешће Комисија, дана 30.11.2021. године у 12 часова у просторијама општине Александровац, Улица Јаше Петровића број 26.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.

Уколико на оглас стигне једна пријава, прикупљање писмених понуда ћe се сматрати успелим ако је подносилац пријаве прихватио почетну месечну висину закупнине.Уколико понуђач не прихвати почетну месечну висину закупнине ryби право на враћање депозита.

Најповољнији понуђач је дужан да пре закључења уговора о закупу положи средство обезбеђења потраживања закупнине у виду регистроване бланко потписане менице са меничним овлашћењем.

Понуђачи који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 8 дана од дана јавног надметања.

Одлуку о давању предметне непокретности у закуп доноси Општинско веће општине Александровац.

Уколико понуђач који је понудио највиши износ закупнине, одустане од закупа предметне непокретности или не закључи уговор у року од 8 (осам) радних дана од дана доношења одлуке о додели непокретности у закуп, сматраће се да је одустао од закупа непокретности, поступак прикупљање писмених понуда ћe се поновити, а учесник ryби право да учествује на поновљеном прикупљању писмених понуда и право на повраћај депозита.

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email