«

»

нов 22

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ расписаних за 26.12.2021. године

На основу члана члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александроац („Сл.лист општине Александровац“, бр. 9/19) , Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на I седници одржаној 19. новембра 2021.године, утврдила је

 

Р О К О В Н И К
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊИ СТУПАЊ,
 РАСПИСАНИХ ЗА 26.  децембар 2021.ГОДИНЕ

 

  1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац утврђени су Одлуком о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр. 9/19) .

 

  1. Према наведеним прописима, рокови су следећи:

Ред. број Р а д њ е Р о к о в и
 

Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

1. Расписивање избора избори су расписани за 26. децембар 2021. године
2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи од 19. новембра 2021. Године
3. Прописивање обрасца за потпис бирача који подржавају изборну листу

 

до 22. новембра 2021. Године
4. Утврђивање јединствених стандарда,          

 образаца и правила за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности

до 22. новембра 2021.године
II. Бирачки спискови

 

 
5. Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и тражити промене (упис, брисање, измена, допуна или исправка) до закључења бирачког списка од 19. новембра 2021. године
6. Закључење бирачког списка до 11. децембра 2021. године у 24,00 часа   
7. Промене у бирачком списку од дана закључења до 72 сата пре избора, врши Министарство до закључења бирачког списка до 21. децембра 2021. године

 

8, Достављање  извода из бирачког списка Изборној комисији од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу 22. децембра 2021.године
9. Вршење измена  у бирачком списку по  решењима о променама у бирачком списку, које је донела Министарство, од  закључења бирачког списка до 72 часа пре дана избора  (члан 24. став 2., а у вези са чл.20. ЗОЈБС )   до 24. децембра 2021.године до  24 часа
III. Бирачко места
10. Одређивање и оглашавање броја    и  адреса                             

 бирачког места

до  3. децембра 2021. године до 24 часа
IV. Бирачка комисија

 

11. Комисија образује бирачку комисија                     до 16. децембра 2021.године до 24 часа                           
V. Листа кандидата

 

12. Подношење пријаве кандидата до 11. децембра 2021. године                              у 24,00 часа

 

13. Повлачење пријаве кандидата до дана утврђивања збирне изборне листе, односно до 16. децембра 2021.године у 24,00 часа

 

14. Проглашење пријаве кандидата        у року од 24 часа од часа                            пријема предлога, ако испуњава услове
15. Утврђивање и објављивање и                                                   

збирне изборне листе у “Службеном листу Општине Александровац“

најкасније до 16. децембра 2021.године у 24,00 часа
16. Право увида у поднете Пријаве кандидата                      у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе
VI. Спровођење избора

 

17. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора у «Сл.листу општине Александровац» и огласној табли

Месне заједнице

   до  21. децембра 2021. Године
18. Предаја изборног материјала бирачкој комисији                                 24. децембра 2021. године до 24,00 часа

 

 

19. “Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде         од  23. децембра  2021. г. у 24,00 часа до затварања бирачког места часова 26. децембра 2021. године у 20,00 
20. Отварање бирачког места и гласање     26. децембра 2021. године

од 07,00 до 20,00 часова

VII. Утврђивање и објављивање резултата избора

 

21. Утврђивање резултата гласања  на бирачком месту                                                           

                                   

најкасније у року од шест часова од достављања извештаја са бирачког места
22. Утврђивање укупних  резултата избора                            најкасније до 28. децембра 2021. године у 20,00 часова
23. Расподела мандата чланова  (члан 41. став 4. ЗОЛИ) најкасније до 28. децембра 2021.г. у 20,00 часова
24. Објављивање резултата избора у “Службеном листу Општине Aлександровац” најкасније до 28. децембра  2021.године у 20,00 часова
VIII. Заштита изборног права

 

25. Подношење приговора Изборној комисији због повреде изборног права у року од 24 часа од часа кад  је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст
26. Доношење и достављање решења    по приговору у року од 48 часова од часа пријема приговора
27. Жалба против решења Изборне комисије Другостепеној изборној комисији          у року од 24 часа од достављања решења
28. Достављање приговора са списима Другостепеној изборној комисији                  у року од 12 часова од пријема приговора
29. Доношење Другостепене комисије    

По приговору                                           

у року од 48 часова од пријема приговора
IX. Додељивање мандата и издавање уверења

о избору за одборника

 

30. Издавање уверења о избору за Члана Савета месне заједнице одмах после додељивања мандата
X. Подношење извештаја
35. Подношење извештаја о спроведеним изборима Скупштини општине     

Александровац

 

На првој наредној седници
XI. Објављивање роковника

 

 

 

 

Овај роковник објавити у “Службеном листу Општине Александровац”.

           

Број: 013-7/2021-01-1

У Александровцу, 19. новембра 2021. године

 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                                                                    ЗАМЕНИК

                                                                                    ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                    ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                        Александар Ђорђевић, дипл.правник с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email