«

»

нов 18

Oдлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (“Службени  Гласник Републике Србије“: бр. 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19),

Председник Скупшитне општине Александровац дана 18. новембра 2021. године доноси

ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ

 

  1. Расписују се избори за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ за 26. децембар 2021. године.
  2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
  3. Изборе за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац.
  4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Александровац”.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020- 942/2021-01 од 18. новембра 2021. године

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                           Славољуб Миљковић дип.инг.с.р.

Print Friendly, PDF & Email