«

»

нов 14

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе  “Иво Лола Рибар“

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-71/2017
Датум:03.11.2017.године 

 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе

 “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,

катастарска парцела   2721/1 КО Александровац

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца:Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Извођење грађевинских радова на  адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације;45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

4.Првобитна вредност уговора: 48.974.886,66 динара без ПДВ –а.

5.Измењена вредност уговора:  48.974.886,66 динара без ПДВ –а.

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:У току извршења уговора о извођењу радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, број 404-99-49/2017 од 10.08.2017.године, констатовано је да објекат није био доступан Извођачу радова у целости већ се настава изводила у току радова. 

По захтеву Извођача радова, уз сагласност стручног надзора и сагласно  Извештају Канцеларије за управљање јавним улагањима,  а у свему према поступку предвиђеном чланом 20. предметног Уговора Наручилац је прихватио наведени  предлог и продужио рок за завршетак радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац , у трајању од 40 (четрдесет) календарских дана.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Дана 10.08.2017.године  Општина Александровац, Општинска управа са седиштем у Александровцу, улица Јаше  Петровића, број 26, 37230 Александровац  као Наручилац и Група понуђача коју чине: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2, БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача);  2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и   3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача) као Извођач радова, закључили су Уговор  о извођењу грађевинских радова на  адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, код Наручиоца заведен под бројем

404-99-49/2017 од 10.08.2017.године, и код Извођача радова под бројем 1846/БГ од 10.08.2017.године.

            Чланом 20. Уговора  прописано је да Наручилац може током извођења радова ако наступе околности на које Извођач радова није могао да утиче да продужи рок за извођење радова.

            Дана 30.10.2017.године Извођач радова је доставио Захтев за продужење рока за реализацију предметног уговора  и да му се омогући извођење радова на комплетном објекту, односно да се објекат не користи за извођење наставе.

            Стручни надзор након провере основаности Захтева је доставио Мишљење за продужење рока за извођење радова број 351-1223/2017 од 03.11.2017. године, као и координатор радова  испред Општине Александровац.

            Анализирајући досадашњу динамику радова као и чињеницу да ће већи део објекта бити ослобођен и да ће радови моћи да се одвијају несметано и у континуитету Канцеларија за јавна улагања  се сагласила у Извештају број 10.1-015 -2017 од 03.11.2017.године да се Извођачу “НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ продужи рок за завршетак  радова на санацији основне школе “Иво Лола Рибар“  у трајању од 40 календарских дана.

Наручилац је прихватио наведени предлог и на основу мишљења Надзорног органа  и Извештаја Канцеларије за управљање јавним улагањима са Извођачем се закључује измена уговора-(Анекс уговора о извођењу грађевинских радова) и продужава се рок за реализацију уговора  за 40 (четрдесет) календарских дана тако да укупан рок за завршетак радова износи 100 (сто) календарских дана.

 

Начелник Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email