«

»

нов 30

Закључак општинско веће број: 020-320/2017-01 од 29.11.2017

                                                                                                           

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон и101/16-др.закон) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17),

Општинско веће општине Александровац на 38  седници од 29.новембра  2017. године, донело је :

 

З А К Љ У Ч А К

 

            I  Утврђује се просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Александровац, на основу цена остварених у промету (најмање три промета) одговарајућих непокретности по зонам0130а, односно у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2017. године, и то:

У ПРВОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште              2.540,00 динара
 2. станови              64.646,67 динара
 3. куће за становање 25.723,33 динара
 4. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 66.119,75 динара

    објекти који служе за обављање делатности

           

У ДРУГОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                                       2.540,00 динара
 2. пољопривредно земљиште                               54,05  динара
 3. шумско земљиште 50,11  динара
 4. 4. станови                                             64.646,67 динара
 5. куће за становање 25.723,33 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 66.119,75 динара

    објекти који служе за обављање делатности

                                                                                                                      

 У ТРЕЋОЈ ЗОНИ

 

 1. грађевинско земљиште                                      284,42 динара
 2. пољопривредно земљиште                                   54,05  динара
 3. шумско земљиште                                    50,11  динара
 4. станови             15.297,50 динара
 5. куће за становање                 16.238,19 динара
 6. пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински 14.809,67 динара

    објекти који служе за обављање делатности

 1. гараже и гаражна места                                  4.159,67 динара          

               

 

            За остале групе непокретности из члана 6а Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) (у даљем тексту: Закон), а које нису наведене у појединим зонама, није било три промета ни у зонама, ни у граничним зонама, у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2017. године.                         

 

            II  Сходно одредби члана 7а став 2. Закона објављују се просечне цене одговарајућих непокретности за које није било три промета у периоду 01. јануара до 30. септембра 2017. године, а на основу којих је за 2017. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у зони која је утврђена као најопремљенија:

 

 1. гараже и гаражна места 23.260,00 динара

 

III  Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности из става I и II овог закључка користиће се као елемент за утврђивање основице за обрачун пореза на имовину за 2018. годину.

 

            IV Закључак објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет презентацији општине Александровац.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-320/2017-01 од 29.новембра  2017. године

 

 

Обрадила  и законитост закључка   потврђује

            секретар Скупштине општине

                    Љиљана Јовић

 

 

Председник

Др Југослав Д. Стајковац,дипл.инж.

Print Friendly, PDF & Email