«

»

окт 31

Обавештење о закљученом уговору Ј.Н. бр. 1.2.5.У/2017. -Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-199-12/2017
Датум:31.10.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга-Зимско одржавање локалних путева и улица,

   редни бр. 1.2.5.У/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке: 90620000-Услуге чишћења снега и

                                                                              90630000-Услуге уклањања леда.

4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………6.634.500,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..7.901.400,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..6.634.500,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………6.634.500,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..6.634.500,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………6.634.500,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:25.10.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:30.10.2017.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова : “Мирас-Б“ д.о.о. из Александровца,

      Адреса: Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

      Матични број:17344773,

      ПИБ:100366966,

      Телефон:037 3554 913.

13)Период важења уговора:до 15.04.2018.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник         

Print Friendly, PDF & Email