«

»

нов 13

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број ЈН 1.2.5.У/2018 – Израда пројектно    техничке  документације за уређивање  грађевинског земљишта

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-828/2018
Датум:13.11.2018.године
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-82-7/2018 од  28.09.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.5.У/2018

 

 

1.Обуставља се поступак   јавне  набавке мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.5.У/2018- Израда пројектно

   техничке  документације за уређивање  грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац),

   за који је спроведен поступак јавне набавке мале вредности, због тога што Наручиоцу није

   достављена ниједна прихватљива понуда.     

           

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 28.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-82-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-82-4/2018 од  24.10.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 24.10.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-82-6/2018 од 06.11.2018.године, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај број  404-82-7/2018

од  09.11.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услугe- Израда пројектно техничке документације за уређивање

   грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац)

   -Позив за подношење понуда  број  404-82-4/2018 од 24.10.2018.године објављен је на Порталу  Управе  

    за јавне набавке дана  24.10.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

    у Александровцу дана 06.11.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-82-2/2018 од  28.09.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..208.333,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  није достављена ниједна прихватљива понуда.

 

4)Комисија је констататовала: да су се стекли услови за обуставу поступка и предлаже одговорном

   лицу Наручиоца да донесе Одлуку о обустави поступка за ЈНМВ број 1.2.5.У/2018- Израда

   пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта (Трг ослобођења

   Александровац).

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о обустави поступка  за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.5.У/2018- Израда пројектно техничке документације за уређивање  грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац).

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник, 

Општинске управе                        

 Иван Новаковић, дипл. правник       

Print Friendly, PDF & Email