«

»

нов 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број ЈН 1.2.15.У/2018 – Израда пројектa саобраћајно – техничког уређења зоне дечје установе

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-13020/2018
Датум:13.11.2018.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-130-19/2018 од  09.11.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.15.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН 1.2.15.У/2018- Израда Пројектa саобраћајно-

   техничког уређења зоне дечје установе, додељује се понуђачу:

 

             -“СИМ СИГНАЛ“ ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац,  

 

  број понуде  понуђача 511/18 од 05.11.2018.године,  број понуде  код  наручиоца 404-130-16/2018 од

  07.11.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 28.09.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-130-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-130-4/2018 од  25.10.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 25.10.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-130-18/2018 од  07.11.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-130-19/2018 од  09.11.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услугe-Израда Пројектa саобраћајно-техничког уређења зоне

   дечје установе.

   -Позив за подношење понуда  број  404-130-4/2018 од 25.10.2018.године објављен је на Порталу

    Управе  за јавне набавке дана 25.10.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26

     у Александровцу дана 07.11.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

     набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-130-2/2018 од  28.09.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..208.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено 6 (шест)  благовремених  понуда.

Ред

 бр

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Начин и време пријема
1. 404-130-9/2018 “Andzor engineering “ d.o.o.

ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад

01.11.2018.год ПЕ 715 195 112 РС

у 09:00 часова

2. 404-130-13/2018 “INNOVO CONSULTING “ D.O.O.

Ул. Драгољуба Поповића, бр. 6, 15000 Шабац

06.11.2018.год ПЕ 718 996 608 РС

у 11 часова

 

3. 404-130-14/2018 GR“Savić N&ND Inženjering“

Ул.Јаше Петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац

07.11.2018.год Лично у

07 часова

и 45 минута

4. 404-130-15/2018 “Хармонија пројект“

Ул.Војводе Мишића, бр. 13/Б, 14000 Ваљево

07.11.2018.год. ПЕ 709 332 653 РС у 09 часова и

31 минут

5. 404-130-16/2018 “СИМ СИГНАЛ“

Ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац

07.11.2018.год. ПЕ 717 569 285 РС

у 09 часова и

35 минута

6. 404-130-17/2018 “Мoдел 5“ д.о.о.

Ул. Бачванска, бр. 21/9, 11000 Београд

07.11.2018.год. PE 713 873 403 RS

  Неблаговремених понуда није било. 

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављено 6  благовремених  понуда  чија је понуђена цена:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:404-130-9/2018

од 01.11.2018.год.

број Понуђача:

1040/18 од 30.10.2018. год.

“Andzor engineering “ d.o.o.

ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад

160.000,00
2. број  Наручиоца:404-130-13/2018

 од 06.11.2018.год.

број Понуђача:

4-11-2018  од 05.11.2018.године

“INNOVO CONSULTING “ D.O.O.

Ул. Драгољуба Поповића, бр. 6, 15000 Шабац

199.995,00
3. број  Наручиоца:404-130-14/2018

 од 07.11.2018.год.

број Понуђача:

 134/18 од 06.11.2018.године

GR“Savić N&ND Inženjering“

Ул.Јаше Петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац

197.000,00
4. број  Наручиоца:404-130-15/2018

 од 07.11.2018.год.

број Понуђача:

1026/18 од 26.10.2018.године

“Хармонија пројект“

Ул.Војводе Мишића, бр. 13/Б, 14000 Ваљево

162.600,00
5. број  Наручиоца:404-130-16/2018

 од 07.11.2018.год.

број Понуђача:

 511/18 од 05.11.2018.године

“СИМ СИГНАЛ“

Ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац

124.000,00
6. број  Наручиоца:404-130-17/2018

 од 07.11.2018.год.

број Понуђача:

 132-М5 од 06.11.2018.године

“Мoдел 5“ д.о.о.

Ул. Бачванска, бр. 21/9, 11000 Београд

164.430,00

        4.2.Обрасци и докази о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуда број: 404-130-13/2018 од 06.11.2018.год.(бр. Понуђача: 4-11-2018 од 05.11.2018.год.) Понуђача “INNOVO CONSULTING “ D.O.O, ул. Драгољуба Поповића, бр. 6, 15000 Шабац   је  одбијена сагласно члану 106. тачка 1) и  2) Закона о јавним набавкама, јер Понуђач није доказао да испуњава додатне услове  у складу са Конкурсном документацијом-није доставио оверене  потврде о важности лиценце оверене печатом имаоца лиценце и његовим потписом  и неће се узети у разматрање и рангирање.

Остали понуђачи су доставили потребне обрасце  и доказе о испуњености  обавезних и додатних услова.

   4.3.Достављене понуде број:

-404-130-9/2018 од 01.11.2018.год. Понуђача “Andzor engineering “ d.o.o, ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад;

-404-130-14/2018 од 07.11.2018.год. Понуђача GR“Savić N&ND Inženjering“, ул.Јаше Петровића, бр.18/36,

 37230Александровац;

-404-130-15/2018 од 07.11.2018.год. Понуђача “Хармонија пројект“, ул.Војводе Мишића, бр. 13/Б, 14000 Ваљево;

-404-130-16/2018 од 07.11.2018.год. Понуђача “СИМ СИГНАЛ“, ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац и

-404-130-17/2018 од 07.11.2018.год. Понуђача “Мoдел 5“ д.о.о, ул. Бачванска, бр. 21/9, 11000 Београд,

не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

  4.4. Наведене Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31) 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављено 5 благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. “СИМ СИГНАЛ“ ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац 124.000,00
2. “Andzor engineering “ d.o.o. ул. Иве Андрића, бр. 13, 21000 Нови Сад 160.000,00
3. “Хармонија пројект“, ул. Војводе Мишића, бр. 13/Б, 14000 Ваљево 162.600,00
4. “Мoдел 5“ д.о.о, ул. Бачванска, бр. 21/9, 11000 Београд 164.430,00
5. GR“Savić N&ND Inženjering“, ул.Јаше Петровића, бр. 18/36, 37230 Александровац 197.000,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-130-16/2018 од 07.11.2018. године,

Понуђача  “СИМ СИГНАЛ“ ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац, број Понуђача: 511/18 од 05.11.2018.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о Изради Пројекта саобраћајно- техничког уређења зоне дечје установе са понуђачем:

       -“СИМ СИГНАЛ“ ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………………..124.000,00   динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………………..…....124.000,00  динара.

       Начин плаћања: 7 дана.

       Рок важења понуде: 60 дана.

       Рок извршења услуга: 20 дана.                                   

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.15.У/2018-Израда Пројекта саобраћајно- техничког уређења зоне дечје установе, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 511/18 од 05.11.2018.године  (број Наручиоца 404-130-16/2018 од 07.11.2018.године), додељује Понуђачу:

               “СИМ СИГНАЛ“ ул. Јосипа Панчића, бр. 5/I-5, 34000 Крагујевац.      

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                              

 Начелник, 

Општинске управе                        

Иван Новаковић, дипл. правник       

Print Friendly, PDF & Email