«

»

нов 06

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 501-61-1/2018-06
Датум: 01.11.2018.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
 
 

                    Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност да је Општинској управи општине Александровац, поднет захтев за сагласност на “ Студија о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније “ Александровац 2 (Вино Жупа )“ – KS57/KSU57/KSO57“, носиоца Пројекта  Телеком Србија, предузеће за телекомуникације а.д., Таковска 2, Београд, на катастарским парцелама бр. 1070/2 и 1070/6, КО Стањево, општина Александровац.

 

             Заинтересовани органи и организације и заинтересована   јавност могу погледати сву поднету документацију у Општинској управи општине Александровац, канцеларија број 6, Јаше Петровића 26, 37 230  Александровац и доставити примедбе и друге информације од значаја, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Примедбе се могу доставити преко писарнице општинске управе општине Александровац.

 

            Обавештавамо Вас да ће се јавна презентација и јавна расправа одржати 05.12.2018.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровића 26, 37230 Александровац.

 

             

 

Општинска управа

Општине Александровац

Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

 

Print Friendly, PDF & Email