«

»

апр 19

Oдлука о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац

На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 62. Статута општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17), става 5 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2018. годину број 401-2635/2017-01 од 30.01.2018 године (“ Сл. лист општине Александровац “ број 1/2018) и члана 4 Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016) и на основу спроведеног Конкурсу за расподелу средстава удружењима грађана за 2018. годину број 401-674/2018 од 19. марта 2018. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника општинске управе Александровац број 020-388/2017-01 од 20.12.2018. године,
Начелник општинске управе општине Александровац доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Средства буџета општине Александровац у 2018. години предвиђена Одлуком о буџету општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 11/17 од 11.12.2017. године), планирана у Разделу 5 Општинска управа, а која су остала нерасподељена након спроведенег конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружењима грађана за 2018. годину број 401-2635/2017 од 25. децембра 2017. године:
1.1 Програм 11 Социјална и дечија заштита
-ПА/П Верске и остале услуге заједнице
1.2 Програм 13 Развој културе и информисања – услуге културе
Економска класификација 481-дотације невладиним организацијама , функционална класификација 820,840, позиција 102 и 109 (суфинансирање програма по основу јавног конкурса), за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења грађана од јавног интереса, додељује се и то:

1.1 У оквиру програма 11 – ПА/П Верске и остале услуге заједнице

1.1 Српској православној цркви – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Трнавци, храм ,,Светог апостола и јеванђелисте Марка“ за суфинансирање програма ,, Реновирање трема и црквене сале“ при цркви ,,Светог апостола и јеванђелисте Марка“ у Трнавцима у износу од 300.000,00 динара.
1.2 Српској православној цркви – Епархији Крушевачкој- манастиру ,,Ваведење Пресвете Богородице“-Дренча за суфинансирање програма ,,Изградња потпорног зида до костурнице и каменог платоа испред улаза у цркву“ у износу од 200.000,00 динара
1.3 Српској православној цркви – Епархији Крушевачкој – црквеној општини плочко-станишиначкој за суфинансирање:
– програма Реализација локалитета ,,Јабланица-Плеш“ у износу од 250.000,00 динара и
– програма ,,Откопавање цркве у Летинама и уређење простора – Плеш“ у износу од 250.000,00 динара

1.2 У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања – услуге културе

1.1. КУД ,,Расина“ Ботурићи за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2018. године у износу од 50.000,00 динара

2) На основу ове Одлуке, са удружењима којима се одобравају средства буџета општине за финансирање односно суфинансирање пројеката/програма у 2018. години, биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава буџета општине Александровац.

3) Одбацује се као непотпуна пријава удружења ,,Бадњак“ Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројекта Израда културно-туристичког портала ,,Župaonline“, која није поднета у складу са Конкурсом – непотпуна документација:

4) Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и на интернет порталу општине Александровац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
I Број: 401- 674/2018-01 од 19. априла 2018. године

Начелник
Општинске управе
Иван Новаковић

 

ОДЛУКА

Print Friendly, PDF & Email