«

»

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.3.4.Р/2018 – крпљење ударних рупа

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-46-12/2018
Датум:19.04.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Крпљење ударних рупа,

   редни број 1.3.4.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233141-радови на одржавању путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………..8.332.917,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….9.999.500,40 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1(једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….. 8.332.917,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………… 9.999.500,40 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….. 8.332.917,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………… 9.999.500,40 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:11.04.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:18.04.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:Привредно друштво за градњу и инжењеринг

                                              “Техноградња“ д.о.о. из Крушевца,

      Адреса:ул. Мајке Југовића, број 14, 37000 Крушевац,

      Матични број:06983154,

      ПИБ:100230253,

      Телефон:037 430 105.

13)Период важења уговора:31.12.2018.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email