«

»

апр 18

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 1 / 2018 – 2
Датум: 17.04.2018.год.
Александровац

На основу члана 3., 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), начелник Општинске управе општине Александровац објављује

ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

Радна места које се попуњавају и услови за рад на радним местима :

1) Финансијски књиговођа главне књиге трезора

-1 (један) извршилац,
-Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању економскoг смера или пољопривредне струке, најмање три година радног искуства , познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит;

2) Економ
-1 (један) извршилац
-Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке, најмање једна година радног стажа .

Место рада: Александровац

Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњава и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, доказ о познавању рада на рачунару ако је то услов, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење неосуђиваности на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у организационом облику у систему локалне самоуправе.
Кандидати који немају положен државни стручни испит, могу се примити на рад, под условом да државни стручни испит положе у року од шест месеци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере: усмени разговор са кандидатима

Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 15 (петнаест) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе општине Александровац

Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

Датум објављивања: 18. 04.2018.године.

Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: биће накнадно утврђен.

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују само запослени на неодређено време у свим организационим облицима у систему локалне самоуправе чије се плате финансирају из буџета општине Александровац.

Интерни конкурс се објављује на интернет презентацији општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

Н А Ч Е Л Н И К
Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email