«

»

сеп 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.8.Д/2019 – Набавка  електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-23219/2019
Датум:17.09.2019.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-232-18/2019  од  16.09.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.8.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.8.Д/2019 Набавка  електричне енергије-

   Општинска управа, додељује се понуђачу:

-ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска, број 13, 11000 Београд,

   број понуде Понуђача 18.01-475616/1/19 од 30.08.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-232-15/2019

   од 10.09.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 15.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-232-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-232-4/2019 од  27.08.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 27.08.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-232-17/2019 од 10.09.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-232-18/2019 од  16.09.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  електричне енергије-Општинска управа.

   -Позив за подношење понуда  број  404-232-4/2019 од 27.08.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе  за јавне набавке дана 27.08.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 10.09.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-232-2/2019 од  15.08.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………….2.750.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене две (2)  благовремене  понуде.

      

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема
404-232-15/2019

 

ЈП ЕПС Београд,

Ул. Балканска, број 13, 11000 Београд

10.09.2019.године
404-232-16/2019 Energia Gas & Power d.o.o.

Ул. Владимира Поповића, 40/ IV, 11070 Београд

10.09.2019.године

 

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене 2 (две)  благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца: 404-232-15/2019

од 10.09.2019.год.

бр.Понуђача: 18.01-475616/1/19

од 30.08. 2019. год.

ЈП ЕПС Београд,

Ул. Балканска, број 13, 11000 Београд

1.443.065,72
2. Бр.  Наручиоца: 404-232-16/2019

 од 10.09.2019.год.

бр.Понуђача:1813 од  09.09.2019.год.

Energia Gas & Power d.o.o.

Ул. Владимира Поповића, 40/ IV,

11070 Београд

1.479.690,33

        4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

          Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-232-15/2019  од 10.09.2019.год, ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска,

          број 13, 11000 Београд   и  404-232-16/2019 од 10.09.2019.год,  Energia Gas & Power d.o.o.

           ул. Владимира Поповића, 40/ IV, 11070 Београд,  не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по

          основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и

          68/2015) за одбијање  достављених понуда.

    4.4.Обе достављене  понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

          су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 (две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. ЈП ЕПС Београд,  ул. Балканска, број 13, 11000 Београд 1.443.065,72
2. Energia Gas & Power d.o.o, ул. Владимира Поповића, 40/ IV,  11070 Београд 1.479.690,33

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-232-15/2019 од 10.09.2019. године,

понуђача ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска, број 13, 11000 Београд, број Понуђача  18.01-475616/1/19 од 30.08.2019.године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

           Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци електричне енергије –Општинска управа, број ЈН 1.1.8.Д/2019  са понуђачем:

ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска, број 13, 11000 Београд,

 

            –Укупна збирна  цена без ПДВ-а је   1.443.065,72  динара

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)

+трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)

+ ПДВ

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергeтици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу,  које Оператор дистрибутивног система обрачунава понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа за дистрибуцију електричне енергије.

Рок плаћања: најкасније 45 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручену електричну

                         енергију.

Период испоруке: од 0.00-24.00 часова сваког дана у периоду од 12 календарских месеци од дана

                                закључења уговора.

Место и начин испоруке: Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији

                                            потрошње.

Важност понуде: 30 дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈНМВ 1.1.8.Д/2019-Набавка електричне енергије-Општинска управа, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  18.01-475616/1/19 од 30.08. 2019. год. (број Наручиоца 404-232-15/2019  од 10.09.2019.године), додељује Понуђачу:

 

 ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска, број 13, 11000 Београд.

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                            

Начелник, 

Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email