«

»

сеп 14

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/16),  Општинскa управa Општине Aлександровац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

 

I  У Општинској  управи општине Александровац  у радни однос  на  неодређено  време  примају  се 4 (четири) извршиоца и то:

 

        – на радном  месту: сарадник за администрацију WEB сервиса, у звању: млађи саветник, 1 извршилац ;      

        – на радном  месту: послови урбанизма, у звању: млађи саветник, 1 извршилац;

        – на радном месту: послови обједињених процедура у области грађевинарства, у звању: саветник  и

        –  на радном  месту: просветни инспектор, у звању: саветник, 1 извршилац

        

II За  радно местосарадник за администрацију WEB сервиса, предвиђени су :

 

Услови         

           – стечено високо образовање из области: индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на основним академским студијама првог степена, на студијском програму: информатички менаџмент обима од 240 ЕСПБ бодова; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж;

 

           Опис послова

           –   учествује у планирању , развоју и одржавању информационих сервиса управе, стара се о одржавању базе података доступних јавности  путем мреже, прикупља информације и податке за објављивање на сајту, стара се о изгледу садржаја који се објављује , стара се отклањању грешака у функционисању софтвера у сарадњи са надлежним лицима и службама и обавља друге послове по налогу Начелника општинске управе и начелника одељења.

 

            За радно место– послови урбанизма предвиђени су:

          Услови         

  • стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

          Опис послова:

              –   учествује у изради нацрта одлука из области урбанистичког планирања, даје стручну помоћ у изради планских докумената, стара се о ажурности израде и спровођењу поступка усвајања планских докумената и брине о чувању донетих планских докумената обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за планове општине Александровац и учествује у њеном раду, врши преглед потпуности и исправности документације у поступку потврђивања урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације и брине о чувању потврђених урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације; води поступке за издавање информације о локацији и информација о обухваћености парцела планским и урбанистичким документима; води поступке из обједињене процедуре за: издавање локацијских услова и измене локацијских услова и друге. 

          

          За радно место: послови обједињених процедура у области грађевинарства предвиђени су:

               Услови         

  • стечено високо образовање из стручних области архитектура или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;

               Опис посла:

            –   Учествује у изради нацрта одлуке из области урбанистичког планирања, даје стручну помоћ у изради планских докумената, врши преглед потпуности и исправности документације у поступку спровођења обједињене процедуре за издавање решења и измену решења о грађевинској дозволи за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката, издавање и измена решења о одобрењу, потврђује пријаву радова,пријаву завршетка темеља и конструктивног завршетка објекта, пријем и обраду захтева за прикључење објекта за који је издата грађевинска дозвола на комуналну и другу инфраструктуру, издавање решења о употребној дозволи као и друге поступке обједињене процедуре, прописане законом и подзаконским прописима из области урбанистичког планирања и грађевинарства и брине о чувању издатих аката из обједињене процедуре; припрема издата акта за увођење у регистар обједињених процедура и помаже Регистратору у успостављању и вођењу регистра обједињених процедура и регистра инвеститора за потребе јавне евиденције инвеститора на територији општине и друге послове по налогу руководиоца одељења.

          За  радно место: просветни инспектор, предвиђени су:

          Услови         

  • стечено високо образовање на студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије) по прописима који уређују високо образовање почев од 10.септембра 2005.године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године и које има најмање пет година радног искуства у струци, државни стручни испит за рад у органима државне управе, испит за инспектора и познавање рада на рачунару ( MS Office пакет и интернет). 

 

          Опис посла

          –  врши контролу поступања установе образовања и васпитања у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката, остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених, остваривање права запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља, обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи образовања и васпитања, поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закон, испуњеност прописаних услова за спровођење испита, прописане евиденције коју води установа образовања и васпитања и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа; у поступку верификације по налогу Министарства просвете, испитује испуњеност услова за оснивање, почетак рада и обављање делатности и за проширење делатности установа образовања и васпитања и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи образовања и васпитања организованог супротно закону; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

           

        III Потребна документа:

           

           – Извод из  матичне књиге рођених,

           – Уверење о држављанству,

           -Уверење да лице није осуђивано на безусловни казну затвора у трајању од најмање шест месеци,

            -Доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

            – Доказ о завршеној стручној спреми,

            -Потврда о потребном радном искуству,

            – Доказ о положеном државном стручном испиту,

            – Доказ о положеном испиту за просветног инспектора(за радно место:просветни инспектор)

            – Доказ о познавању рада на рачунару

          

        IV  Изборни поступак кандидата спроводи се : усменим разговором.

            Усменим разговором вршиће се провера: стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

            О месту и времену одржавања усменог разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.       

            Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

 

            Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити у року од 15 дана, а рок почиње да тече, наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “Informer “, на адресу: Општинска управа општине Александровац , ул. Јаше Петровића бр.26   37230 Александровац, са назнаком “За јавни конкурс за ————- (навести радно место)“.

 

           Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

                                                                                                Иван Новаковић                              

Print Friendly, PDF & Email