«

»

сеп 19

Oбавештење о закључењу уговора број ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 1 концерт Александре Пријовић (Живојиновић)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404-236-18/2019
Датум:19.09.2019.године
 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

  

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка услуга- Културно уметнички програм и ангажовање

   извођача за Жупску бербу 2019, ЈН бр. 1.2.6.У/2019 за партију 1.-концерт Александре

    Пријовић (Живојиновић) редни   број ЈН 1.2.6.У/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 92312000-уметничке услуге.              

  4)Уговорена вредност услуга: без ПДВ-а је:………………………………….1.060.307,10 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..1.272.368,52 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.060.307,10 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.272.368,52 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.060.307,10 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.272.368,52 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:06.09.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:18.09.2019.године.

12)Основни подаци о Извршиоцу: “GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd,

                                                                Адреса:ул. Данила Лекића, број 31, 11000 Београд,

                                                                Матични број:17203495, ПИБ:101664840.          

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извршиоца  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email