«

»

сеп 18

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.9.Д /2020 – Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и  пратеће информатичке опреме

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-163-16/2020
Датум:18.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-163-15/2020 од 17.09.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.9.Д /2020

 

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности добара  број ЈН 1.1.9.Д/2020- Набавка камера за детектовање

   саобраћајних прекршаја и  пратеће информатичке опреме, додељује се понуђачу

 

“ALPHA GUARD“ D.O.O.

ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац,

   

    број понуде  Понуђача 1524/20  од 11.09.2020.године,  број понуде  код  наручиоца  404-163-13/2020  од

    15.09.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 17.06.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  добара,  број 404-163-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-163-4/2020 од 31.08.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  и на званичном сајту општине дана 31.08.2020.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-163-14/2020 од  15.09.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-163-13/2020 од  17.09.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и

    пратеће информатичке опреме.

   -Позив за подношење понуда  број  404-163-4/2020 од 31.08.2020.год. објављен је на Порталу  

     Управе за јавне набавке и на званичном сајту општине Александроваца  дана 31.08.2020.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 15.09.2020.године са почетком у 12.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-163-2/2020  од  17.06.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………1.666.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

 

404-163-13/2020

од  15.09.2020.године

“ALPHA GUARD“ D.O.O.

ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац

     

 Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je  достављенa  1(једна) благовремена  понуда: 

         Понуђена цена је:

Укупна цена добара (без ПДВ-а): 1.660.623,50  динара.
Укупна цена добара (са ПДВ-ом): 1.992.748,20  динара.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

 

Рок за испоруку и уградњу

опреме:

90 дана од дана закључења уговора.

 

Гарантни рок за испоручену опрему:    2  године од дана уредно извршене примопредаје.

 

 

Квалитет:

Понуђена добра морају бити нова и морају у потпуности

одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним у техничким спецификацијама.

 

 

Рок и начин плаћања:

Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који испоставља понуђач на основу документа којим је потврђена испорука добарa.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуђач се обавезује да у рачуну/фактури наведе: назив јавне набавке, број јавне набавке и број закљученог уговора.

 

4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних 

       услова Комисија констатује да је Понуђач  “ALPHA GUARD“ D.O.O,  ул. Јасички пут број 2,

       37000 Крушевац,  доставио доказе да испуњава обавезне  и додатне услове и то попуњен,

       потписан и оверен:

1.Образац бр. V-1 – Образац понуде,

2.Образац бр. V-2 – Образац структуре понуђене цене,

3.Образац бр. V-3 – Образац трошкова припреме понуде,

4.Образац бр. V-4 – Образац изјаве о независној понуди,

5.Образац бр. V-5 – Образац изјаве у вези члана 75. став 2. ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде,

6.Образац бр. V-6 – Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности,

7.Образац бр. V-7 – Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности,

8.Образац бр. V-8 – Изјаву понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора,

9.Образац бр. V-9 – Образац потврде о обиласку локације,

10.Образац бр. VI – Модел уговора и

11.Лиценцу (за правно лице или предузетника) за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018),

12.Лиценцу (за правно лице или предузетника) за вршење послова планирања система техничке заштите коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) и

13.Лиценцу (за правно лице или предузетника) за процену ризика у заштити лица, имовине и

пословања коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018).

Понуђач је уз тражену документацију доставио  и одговарајуће важеће сертификате према захтеваним стандардима и то:

  • ISO 9001;
  • ISO 14001;
  • OHSAS 18001;
  • ISO 27001;
  • ISO 22301;
  • SRM 8000;
  • AL.2.002 : 2015.     

4.3.Рачунском контролом достављене понуде Комисија није утврдила рачунске грешке.

4.4.Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

      “ALPHA GUARD“ D.O.O, ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац  у складу са чланом 3. тачка 31),

      32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовременаодговарајућа, прихватљива и нема битних

      недостатака.

5)Критеријум за доделу уговора је:

    Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена без ПДВ-а,  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа: 

 

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “ALPHA GUARD“ D.O.O,

ул. Јасички пут број 2,

37000 Крушевац

1.660.623,50 100 х 1.660.623,50/1.660.623,50=100

 

Комисија  констатује да је понуда  број  404-163-13/2020 од 15.09.2020. године, Понуђача  

“ALPHA GUARD“ D.O.O, ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац,  број Понуђача 1524/20  од 11.09.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Набавку камера за детектовање саобраћајних прекршаја и пратеће информатичке опреме,  број ЈН 1.1.9.Д/2020  са Понуђачем:

-“ALPHA GUARD“ D.O.O,ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац,

 

Укупна цена добара (без ПДВ-а): 1.660.623,50  динара.
Укупна цена добара (са ПДВ-ом): 1.992.748,20  динара.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

 

Рок за испоруку и уградњу

опреме:

90 дана од дана закључења уговора.

 

Гарантни рок за испоручену опрему:    2  године од дана уредно извршене примопредаје.

 

 

Квалитет:

Понуђена добра морају бити нова и морају у потпуности

одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним у техничким спецификацијама.

 

 

Рок и начин плаћања:

Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који испоставља понуђач на основу документа којим је потврђена испорука добарa.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуђач се обавезује да у рачуну/фактури наведе: назив јавне набавке, број јавне набавке и број закљученог уговора.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  

је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности добара и на основу законског овлашћења је

донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.9.Д/2020- Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и пратеће информатичке опреме, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 1524/20  од 11.09.2020.године (број Наручиоца  404-163-13/2020 од  15.09.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

-“ALPHA GUARD“ D.O.O,ул. Јасички пут број 2, 37000 Крушевац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                      

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                           

3.Архиви. 

 

 

Начелник Општинске управе,  

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email