«

»

сеп 23

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.5. У /2020 – Зимско одржавањe  путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-173-12/2020
Датум:23.09.2020.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-173-11/2020 од  22.09.2020.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.5. У /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга  број ЈН 1.2.5.У/2020- Зимско одржавањe  путева,  

    додељује се понуђачу:

 

-“MIRASBD.O.O. Lesenovci, bb, 37230 Aleksandrovac,

 

   број понуде  43 од 14.09.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-173-7/2020 од  14.09.2020.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 25.06.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности услуга број 404-173-1/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-173-4/2020 од  13.08.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 13.08.2020.године и на Порталу Службеног гласника РС дана 18.08.2020.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-173-10/2020 од  14.09.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-173-11/2020 од  22.09.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге-Зимско одржавање путева.

   –Позив за подношење понуда  број  404-173-4/2020 од 13.08.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 13.08.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 18.08.2020.године.

   –Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 14.09.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-173-2/2020  од  25.06.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………10.000.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
бр. наручиоца

404-173-6/2020.год. од 14.09.2020.год.

бр. понуђача

126-09/1  од 04.09.2020.год.

 

GRUPA PONUĐAČA:

S.Z.R. BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR, ALEKSANDROVAC

Адреса: Крушевица, бб,

37230 Александровац 

PTGP SABA BELČA D.O.O. Preševo,

Adresa: ul.Salvadora Aljendea, 22,

17523 Preševo

бр. наручиоца

404-173-7/2020.год.  од 14.09.2020.год.

бр. понуђача

 43  од 14.09.2020.год.

 

“MIRAS-B“ D.O.O.

Lesenovci, 37230 Aleksandrovac

  Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене 2(две) благовремене  понуде: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим

је понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. бр. наручиоца

404-173-6/2020.год. од 14.09.2020.год.

бр. понуђача

126-09/1  од 04.09.2020.год.

GRUPA PONUĐAČA:

S.Z.R. BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR, ALEKSANDROVAC

Адреса: Крушевица, бб,

37230 Александровац 

PTGP SABA BELČA D.O.O. Preševo,

Adresa: ul.Salvadora Aljendea, 22,

17523 Preševo

 

9.779.850,00

2. бр. наручиоца

404-173-7/2020.год.  од 14.09.2020.год.

бр. понуђача

 43  од 14.09.2020.год.

“MIRAS-B“ D.O.O.

Lesenovci, 37230 Aleksandrovac

 

7.382.500,00

 

  4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације Комисија за јавну набавку констатује да је:

-GRUPA PONUĐAČA: S.Z.R.BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR, ALEKSANDROVAC, Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац и PTGP SABA BELČA D.O.O. Preševo, Adresa: ul.Salvadora Aljendea, 22, 17523 Preševo,  доставила  потписан и оверен Споразум о заједничком наступу за ЈН бр. 1.2.5.У/2020-Зимско одржавање путева, закључен 05.09.2020.године, којим је дефинисала права и обавезе Понуђача из наведене групе понуђача у складу са ЗЈН и Конкурсном документацијом.

 4.2.1. Понуђач је доставио доказе да испуњава  основне услове и то:

-Изјаве на меморандуму у којој су јасно навели да се налазе у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Потврде да је регистрован у регистру понуђача  и то:

-дана 04.07.2020.године за понуђача S.Z.R.BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR,

ALEKSANDROVAC,Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац и

-дана 04.08.2020.године за понуђача PTGP SABA BELČA D.O.O. Preševo, Adresa: ul.Salvadora

Aljendea, 22, 17523 Preševo.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Биланс успеха за 2017 и 2018 годину  и извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2019 годину  из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 10.000.000,00 динара за  период од 3 године.

-за кадровски капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-за технички капацитет:

-попуњене, оверене и потписане  Спискове техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопије  листа  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопије очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила.

-за пословни капацитет:

-попуњену, оверену и потписану референц листу  у претходних 5 година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на услугама зимског одржавања путева у  укупном износу од 10.000.000,00 динара (Образац број 11);

-фотокопије уговора о изведеним радовима са окончаном и привременим ситуацијама  за сваку референтну листу.  Понуђач је доставио и Изјаву од 07.09.2020.године коју је Наручилац прихватио. 

            -Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом, посебно за сваког члана Групе понуђача.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  GRUPЕ PONUĐAČA:S.Z.R. BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR, ALEKSANDROVAC

Адреса: Крушевица, бб, 37230 Александровац,  PTGP SABA BELČA D.O.O. Preševo, Adresa: ul.Salvadora Aljendea, 22, 17523 Preševo у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.2.2) Понуђач “MIRAS-B“ D.O.O.Lesenovci, 37230 Aleksandrovac,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој јер јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

-Потврду да је регистрован у Регистру понуђача дана 02.07.2020.године;

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН: биланс стања и биланс успеха за период од 3 године (2017, 2018, 2019) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 10.000.000,00 динара.

-за кадровски капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  листе  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила.

-за пословни капацитет:

-попуњену, оверену и потписану референц листу  у претходних 5 година(2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на услугама зимског одржавања путева у  укупном износу од 10.000.000,00 динара (Образац број 11);

-фотокопије уговора о изведеним радовима са окончаним ситуацијама за сваку референтну листу.     

            -Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  “MIRAS-B“ D.O.O.Lesenovci, 37230 Aleksandrovac у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

            Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена услуга  

                                                               без ПДВ-а из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

            Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                      

            Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                              

            Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу: 

Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “MIRAS-B“ D.O.O.Lesenovci,

37230 Aleksandrovac

7.382.500,00 100 х 7.382.500,00/7.382.500,00=100
2. GRUPA PONUĐAČA:

S.Z.R. BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR, ALEKSANDROVAC

Адреса: Крушевица, бб,

37230 Александровац 

PTGP SABA BELČA D.O.O. Preševo,

Adresa: ul.Salvadora Aljendea, 22,

17523 Preševo

9.779.850,00 100 х 7.382.500,00/9.779.850,00=75,49

 

Комисија  констатује да је понуда  број  404-173-7/2020 од 14.09.2020. године, Понуђача  

“MIRAS-B“ D.O.O.Lesenovci, 37230 Aleksandrovac,   број Понуђача 43 од 14.09.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Зимско одржавање путева, број ЈН 1.2.5.У/2020  са Понуђачем:

-“MIRAS-B“ D.O.O.Lesenovci, 37230 Aleksandrovac,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….......7.382.500,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………..1.476.500,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………....8.859.000,00 динара.

 

Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

  ситуације о  извршеним услугама на зимском одржавању путева.

Рок важења понуде износи: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

-Рок за одазив за вршење интервенције зимског одржавања путева по налогу наручиоца и

  почетак интервенције: не сме бити дужи  од 30 минута.

-Адреса зимског пункта понуђача: Стањево, Александровац.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број  ЈН 1.2.5.У/2020- Зимско одржавање  путева, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 43  од 14.09.2020.године (број Наручиоца  404-173-7/2020  од  14.09.2020.године), додељује Понуђачу:  

 

 

 

-“MIRAS-B“ D.O.O.Lesenovci, 37230 Aleksandrovac.

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

 Начелник Општинске управе, 

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email