«

»

сеп 16

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.1.7.Д /2020 – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1749/2020
Датум:16.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-174-8/2020 од 14.09.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности добара

 број ЈН 1.1.7.Д /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности добара  број ЈН 1.1.7.Д/2020-Набавка електричне енергије-

   Општинска управа, додељује се понуђачу

 

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

   

    број понуде  18.01-392853/1-20  од 27.08.2020. године,  број понуде  код  наручиоца  404-174-6/2020  од

    11.09.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

 

            Наручилац је дана 25.06.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  добара,  број 404-174-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-174-4/2020 од 12.08.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.08.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 21.08.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-174-7/2020 од  11.09.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-174-8/2020 од  14.09.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка електричне енергије-Општинска управа.

   -Позив за подношење понуда  број  404-174-4/2020 од 12.08.2020.године објављен је на Порталу  

     Управе за јавне набавке дана 12.08.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

     дана 21.08.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 11.09.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-174-2/2020  од  25.06.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………2.750.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

 

404-174-6/2020

од  11.09.2020.године

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд

      Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу je  достављенa  1(једна) благовремена  понуда: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена јединична  цена без ПДВ износа

( у дин/kWh)

Нижа тарифа Виша тарифа
1. број  Наручиоца:

404-174-6/2020

од 11.09.2020.год.

број Понуђача: 18.01-392853/1-20 

од 27.08.2020. год.

ЈП ЕПС Београд,

седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:

Макензијева, број 37, 11000 Београд

3,94 6,25

 

4.2.Прегледом достављене понуде и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је Понуђач ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13, адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,  доставио доказе да испуњава обавезне  и додатне услове и то:

1.Изјава понуђача о испуњености основних услова из члана 75. Закона – Образац бр. 1;

2.Образац понуде-Образац бр.8;

3.Образац структуре цена са врстом трошкова и упутством како да се попуни-Образац бр. 9;

4.Изјава о независној понуди – Образац бр. 13;

5.Изјава о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а – Образац бр. 14;

6.Модел уговора -VII;

7.Списак мерних места Наручиоца;

8.Потврда, од 07.07.2020.године, да се Понуђач налази у  регистру понуђача;

  1. Изјава на меморандуму да испуњава основне услове са e mail адресом на којој се то може

    проверити;

10.Фотокопија  Лиценце  за  снабдевање  електричном  енергијом  на  тржишту  електричне енергије

     издату од стране Агенције за енергетику Владе РС, број 312-137/2015-Л-1 од 23.12.2015.године и

     Уверење од 29.07.2020.године;

11.Изјаву на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица понуђача којом се обавезује да

     ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке  поступити у складу са

     чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

            -Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца

               прикључен, и

-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца;

12.Потврде (Уверења) Оператера преносног система (фотокопија) о учешћу на тржишту  са  

     референтном листом ;

  1. Тражено средство финансијског обезбеђења (Меница).

Поред напред наведених доказа Наручилац поседује одговарајуће доказе за истог Понуђача и по основу јавне набавке велике вредности број 1.1.1.Д/2020-Набавка електричне енергије за јавну расвету (чл.79ЗЈН).

4.3.Рачунском контролом достављене понуде Комисија није утврдила рачунске грешке.

4.4.Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

      ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13, адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000

      Београд у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена,

       одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

5)Критеријум за доделу уговора је:

    Најнижа понуђена цена без ПДВ-а (дин/kWh).

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1(једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена без ПДВ-а (дин/kWh),  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа: 

Ред. број Назив или шифра понуђача Понуђена јединична  цена без ПДВ износа

( у дин/kWh)

Нижа тарифа Виша тарифа
1. ЈП ЕПС Београд,

седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:

Макензијева, број 37, 11000 Београд

3,94 6,25

 

Комисија  констатује да је понуда  број  404-174-6/2020 од 11.09.2020. године, Понуђача  

ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13, адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,  број Понуђача 18.01-392853/1-20  од 27.08.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Набавку електричне енергије-Општинска управа,  број ЈН 1.1.7.Д/2020  са Понуђачем:

-ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:Макензијева, број 37, 11000 Београд,

 

ВРСТА ДОБАРА: Електрична енергија –широка  потрошња
Јединична цена без ПДВ-а –нижа тарифа (дин/kWh) : 3,94
ПДВ (дин/kWh)-нижа тарифа: 0,79
Јединична цена са ПДВ-ом (дин/kWh)-нижа тарифа: 4,73
Јединична цена без ПДВ-а –виша тарифа (дин/kWh) : 6,25
ПДВ (дин/kWh)-виша тарифа: 1,25
Јединична цена са ПДВ-ом (дин/kWh)-виша тарифа: 7,50
Напомена:У јединичну и укупну цену нису урачунати трошкови: Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије, Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и Акциза на електричну енергију.
Начин и рок плаћања:Плаћање се врши према месечним фактурама – рачунима, према очитаном стању потрошње електричне енергије на сваком мерном месту, са роком плаћања до 45 (четрдесетпет) календарских дана, рачунајући од дана службеног пријема фактуре – рачуна од стране Наручиоца.Добављач је дужан да рачуне за свако мерно место доставља појединачно.
Начин и место испоруке добара:

Начин испоруке: стална и гарантована.

Место испоруке су сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону  према Списку мерних места Наручиоца. Добављач је балансно одговоран за свако место примопредаје Наручиоцу.

Период испоруке:Период испоруке је 12 месеци или до испуњења финансијске вредности уговора у зависности од тога који ће услов пре наступити, почев од дана закључења Уговора од 00:00 часова до 24:00 часа.
Техничке карактеристике:У складу са важећим Правилима о раду тржишта електричне енергије.
Квалитет добара:Врста  и  ниво  квалитета  испоруке  електричне  енергије  у  складу  са  свим  важећим  законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Опција понуде је: 30(тридесет) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30дана).

                                     (словима)

 

 

 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  

је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности добара и на основу законског овлашћења је

донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности добара, број ЈН 1.1.7.Д/2020-Набавка електричне енергије-Општинска управа, којом се уговор о јавној набавци за понуду број

18.01-392853/1-20  од 27.08.2020.године (број Наручиоца  404-174-6/2020 од  11.09.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

-ЈП ЕПС Београд, седиште Балканска, бр 13,

адреса за пријем поште:Макензијева, број 37, 11000 Београд.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

Начелник Општинске управе,  

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email