«

»

дец 09

Обавештње о закљученом уговору број 2Р/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-268-9/2020
Датум:09.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                            (набавка број 2Р/2020)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Радови

 

Опис предмета набавке:Реконструкција сталне поставке Завичајног музеја ЖУПА у Александровцу.

Ознака и назив из Општег речника набавке:4545000-радови на реконструкцији

 

Процењена вредност:2.973.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:2.968.500,00 динара без ПДВ-а,односно 2.968.500,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 26.11.2020.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Ив сума“,ул.Школска бр.84,Александровац;

-„Молер Дуња“ул.Школска бр.бб;Александровац;

-“Бетонстил Раца“Крушевица бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-„Ив сума“,ул.Школска бр.84,Александровац;

-„Молер Дуња“ул.Школска бр.бб;Александровац;

-“Бетонстил Раца“Крушевица бб,Александровац.

Основни подаци о извођачу радова:„Ив сума“,Иван Дуњић пр ул.Школска бр.84,Александровац,

ПИБ:110194910,МБ:64719238,за понуду број 2Р/2020 од 03.12.2020.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-268-3/2020 дана 03.12.2020.године.

 

Print Friendly, PDF & Email