«

»

дец 10

Обавештење о закљученом уговору број 10У/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-266-8/2020
Датум:10.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                         (набавка број 10У/2020)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71315300-2-услуге премера зграда

 

Процењена вредност:300.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:297.000,00 динара без ПДВ-а,односно 356.400,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 30.11.2020.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-geozupa@gmail.com

-geo.metar.ks@gmail.com

-urbandoo@ptt.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Биро за геодетске и пословно техничке услуге„Геожупа“Момчило Ђорђевић пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац,

-БГП„Нови катастар“Предраг Блажић пр,ул.Косанчићева бр.20,Крушевац,

-Агенција“Геометар“Јован Бркић пр,ул.Косанчићева бр.24,Крушевац.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Биро за геодетске и пословно техничке услуге„Геожупа“Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац,

ПИБ:100365889,МБ:51736460,за понуду број 10У/2020 од 04.12.2020.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-266-2/2020 дана 04.12.2020.године.

Print Friendly, PDF & Email