«

»

дец 16

Закључак о одређивњу почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општинско веће АЛЕКСАНДРОВАЦ
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Број: 020-403-2/2020-01
Датум: 15.12.2020.године

 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2020. годину за давање у закуп донела је :

 

ЗАКЉУЧАК

  1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ у првом кругу за укупно 242 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2020. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

Ред.

Бр.

КУЛТУРА Класа Цена/ ha (ЕУР) Цена/ ha (РСД)
1. ЊИВА 1 97.61 11.477,60
2. ЊИВА 2 88.83 10445.19
3. ЊИВА 3 79.07 9297.55
4. ЊИВА 4 70.28 8263.97
5. ЊИВА 5 61.5 7231.56
6. ЊИВА 6 49.78 5853.45
7. ЊИВА 7 41 4821.04
8. ЊИВА 8 30.26 3558.16
9. ВОЋЊАК 1 97.61 11477.60
10. ВОЋЊАК 2 88.83 10445.19
11. ВОЋЊАК 3 79.07 9297.55
12. ВОЋЊАК 4 70.28 8263.97
13. ВОЋЊАК 5 61.5 7231.56
14. ВОЋЊАК 6 49.78 5853.45
15. ВОЋЊАК 7 41 4821.04
16. ВИНОГРАД 1 97.61 11477.60
17. ВИНОГРАД 2 88.83 10445.19
18. ВИНОГРАД 3 79.07 9297.55
19. ЛИВАДА 1 29.28 3442.93
20. ЛИВАДА 2 26.65 3133.67
21. ЛИВАДА 3 23.72 2789.15
22. ЛИВАДА 4 21.08 2478.72
23. ЛИВАДА 5 18.45 2169.47
24. ЛИВАДА 6 14.93 1755.56
25. ЛИВАДА 7 12.3 1446.31
26. ЛИВАДА 8 9.08 1067.68
27. ПАШЊАК 1 19.52 2295.28
28. ПАШЊАК 2 17.77 2089.51
29. ПАШЊАК 3 15.81 1859.04
30. ПАШЊАК 4 14.06 1653.26
31. ПАШЊАК 5 12.3 1446.31
32. ПАШЊАК 6 9.96 1171.16
33. ПАШЊАК 7 8.2 964.21
34. ПАШЊАК 8 6.05 711.40
35. ОСТАЛО ПРИРОДНО

НЕПЛОДНО ЗЕМЉИШТЕ

  1.51 177.56

 

 

  1. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је на основу табеле из тачке утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ у првом кругу, односно за укупно 242 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2020. годину.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, образована Решењем Општинско веће број 020- 403/2020-01 од 13.10.2020. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2020. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина АЛЕКСАНДРОВАЦ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 30,26 евра по хектару, односно 3558,16 динара по хектару.

 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 3558,16 динара по хектару а која одговара квалитету њива 8. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2020.годину.

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ

                                                                                                                         Душица Тодосијевић

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email