«

»

дец 09

Oбавештење о закљученом уговору број 12У/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-269-7/2020
Датум:09.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                         (набавка број 12У/2020)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Штампање за Завичајни музеј Жупа

Ознака и назив из Општег речника набавке:79800000-услуге штампања и сродне услуге

 

Процењена вредност:439.104,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:439.072,00 динара без ПДВ-а,односно 439.072,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 26.11.2020.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-b.pejic@gmail.com

-pilot.stampa@gmail.com

-modigraf@gmail.com

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понудa.

Подаци о подносиоцима понуда:

-„Espy creative studio“Борис Пејић пр,ул.29.новембра бр.131,Александровац,

-СГТР„Графички центар“Драгослав Стајковац пр,ул.Крушевачка бр.22,Александровац,

-ГР“Модиграф“Дејан Арсић пр,Боботе,Александровац.

Основни подаци о извођачу радова: -„Espy creative studio“Борис Пејић пр,ул.29.новембра бр.131,Александровац,

ПИБ:109890244,МБ:64497855,за понуду број 12У/2020 од 01.12.2020.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-269-2/2020 дана 01.12.2020.године.

Print Friendly, PDF & Email