«

»

мар 23

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 8У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-66-7/2023
Датум:23.03.20223.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 8У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге одржавања и поправке фотокопир апарата и штампача

Ознака и назив из Општег речника набавке:50313200-услуге одржавања фотокопир уређаја,

50323000-одржавање и поправка периферних рачунарских урећаја

Процењена вредност:83.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:75.750,00 динара без ПДВ-а,односно 90.900,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 02.03.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Радња за продају и сервисирање канцеларијске опреме на велико„Mz copy print“ул.Јанка Веселиновића бр.12,Крушевац;

-Сервис за поправку и продају рачунара”Pc elite“ул.Бирчанинова бр.10, Крушевац;

-Производња рачунарских машина и друге опреме за обраду података“Ms comp“ул.Чупићева бр.1,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга: Радња за продају и сервисирање канцеларијске опреме на велико„Mz copy print“ Јелена Радоњић,пр ул.Јанка Веселиновића бр.12 ,Крушевац;

ПИБ:109962050,МБ:64547208,за понуду број 8У/2023 од 08.03.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-66-2/2023 дана 08.03.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email