«

»

мар 24

Обавештење о закљученом уговору број 2У/2023)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-71-10/2023
Датум:24.03.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 2У/2023)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке: услуге обавезне ревизије завршног буџета општине Александровац за 2022.годину.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 79212000-услуге обавезне ревизије

 

Процењена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:250.000,00 динара без ПДВ-а,односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 08.03.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

2.“Прва ревизија“доо,ул.Патријарха Димитрија,бр.24,11000 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

3.“Бојић ревизија“доо,Шабац огранак Нови Сад,ул.Мучуринова бр.58,21000 Нови Сад, Е-mail:bojicrevizija@hotmail.com

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понуде.

Подаци о подносиоцима понуда:

-“Милинковић аудит“доо,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд,Е-mail:info@milinkovicaudit.rs,

-“Прва ревизија“доо,ул.Патријарха Димитрија,бр.24,11000 Београд, Е-mail:office@prvarevizija.rs,

-“Бојић ревизија“доо,Шабац огранак Нови Сад,ул.Мучуринова бр.58,21000 Нови Сад, Е-mail:bojicrevizija@hotmail.com

Основни подаци о вршиоцу услуге:“Милинковић аудит“доо,кога заступа Саша Милинковић,ул.Слободана Перовића бр.5/25,11030 Београд ;

ПИБ:106142711,МБ:20542420,за понуду број 090/2023 од 15.03.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 2У/2023 ,404-71-4/2023 дана 15.03.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email