«

»

нов 30

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 24Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-728-7/2021
Датум:30.11.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 24Д/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка гасног уређаја (гасни котао).

Ознака и назив из Општег речника набавке:39721410-уређаји на гас

Процењена вредност:800.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:787.500,00 динара без ПДВ-а,односно 945.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 23.11.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Инжењеринг,пројектовање,извођење и сервис-гас,грејање,вентилација и климатизација„Елма“,ул.Цара Лазара,број 136,Крушевац;

-Инжењерске делатности и техничко саветовање„Лазић-тим“ул.Краља Петра I,број 51б, Брус;

-“Риз“доо,ул.Јаше Петровића број 42,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

„Риз“доо,ул.Јаше Петровића бр.42,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:“Риз“доо,ул.Јаше Петровића бр.42,Александровац,

ПИБ:100363834,МБ:07692404,за понуду број 24Д/2021 од 29.11.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-728-2/2021 дана 29.11.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email