«

»

нов 30

Одлука о обустави поступка за набавку број 21У/2021 ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-израда катастарско-топографског плана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-725-8/2021
Датум:25.11.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став1.тачка 8.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.21У/2021

ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

     За набавку 21У/2021 ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-израда катастарско-топографског плана

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке услуга бр.404-725/2021.Наручилац(чланови комисије) је установио,да је цена услуга без ПДВ-а код све три понуде  већа, у односу на процењену вредност Наручиоца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 22.11.2021.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на три адресе потенцијалних понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Процењена вредност набавке услуга је 656.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 12 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 25.11.2021.године до 12 часова на адресу Наручиоца благовремено је стигло 3 (три) понуде,и то:

1.Агенција”Гео-метар”,ул.Косанчићева бр.24,37000 Крушевац, код Наручиоца заведена под бројем 404-725-3/2021;

2.Предузеће за пројектовање,инжењеринг и консалтинг послове”Урбан”доо,ул.Миодрага Раћића,бр.45,37000 Крушевац,код Наручиоца заведена под бројем 404-725-2/2021.

3.Биро за геодетске и пословно-техничке услуге”Гео Жупа”ул.29.новембра бр.21,37230 Александровац, код Наручиоца заведена под бројем 404-725-4/2021.

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 8.везано за овај поступак набавке,одлука је донета као у изреци.

 

                                                                                                            Одговорно лице Наручиоца

                                                                                                                      Милан Минић,дипл.правник

 

    

Print Friendly, PDF & Email