«

»

апр 11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.2.Д/2019. – набавка горива

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-68-19/2019
Датум:11.04.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037 – 3751 145

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-набавка горива –редни број  ЈН 1.1.2.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: ОРН:09132000-Нафтни деривати.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:…………………………………1.709.980,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..2.052.000,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.750.800,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.709.980,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………..1.750.800,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………1.709.980,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:21.03.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:10.04.2019.године.

12)Основни подаци о Добављачу:

     Назив  Добављача: “ЛУКОИЛ СРБИЈА“ А.Д. Београд

     Адреса: Булевар Михајла Пупина, број 165 д, 11000 Београд,

     Матични број:07524951, ПИБ:100000830.       

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Добављача  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email