«

»

апр 09

ЈАВНИ КОНКУРС

OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос једног приправника са статусом инвалида који се запошљава под општим условима

 

            I  У радни однос  прима се један приправник са статусом инвалида који се запошљава под општим условима  и са стеченим  високим образовањем из научне области правне науке на основним накадемским студијама у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студујама, односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама    

 

II Приправник се прима у радни однос на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за самосталан рад на пословима радног места: помоћник на управно правним пословима .

III  Услови које кандидат треба да испуњава:

 

             -да је пунолетни држављани Републике Србије;

       -да има прописано образовање;

       -да није правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;

             -да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутомомне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

            -да има статус инвалида који се запошљава под општим условима (запошљавање код послодавца без прилагођавања послова, радног места или послова и радног места).

            -да је без радног искуства

 

            IV Потребна документа

 

            Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању  услова конкурса.

 

Као доказ о статусу инвалида који се запошљава под општим условима  кандидат треба да приложи решење Националне службе за запошљавање о статусу особе са инвалидитетом која се запошљава под  општим  условима .

            Са кандидатима који буду ушли у ужи избор, Конкурсна комисија обавиће разговоре, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

 

             Оглас о јавном конкурсу се објављује на интернет страници Општине Александровац w.w.w.aleksandrovac.rs

 

             Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити у року од 15 дана, а рок почиње да тече, наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама “ Данас “, на адресу: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26  37230 Александровац, са назнаком “за јавни конкурс“.

 

            Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелица Костић, телефон:  037/ 3554-556.

            Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

                                                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

                                                                                                           Иван Новаковић

Print Friendly, PDF & Email