«

»

апр 11

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.11.Р /2019-Санација градских улица у Кожетину

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-82-15/2019
Датум:11.04.2019.године
 
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-82-14/2019 од 10.04.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.11.Р /2019 

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.11.Р/2019-Санација градских

    улица  у Кожетину (1-5),  додељује се понуђачу

       –С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

    број понуде  58-03  од  19.03.2019. год,  број понуде  код  наручиоца  404-82-8/2019 од

   27.03.2019.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 21.02.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-82-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-82-4/2019 од  25.02.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 25.02.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 04.03.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-82-13/2019 од  27.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-82-14/2019 од  10.04.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација градских улица у Кожетину(1-5), редни број 1.3.11.Р/2019.

 

   -Позив за подношење понуда  број  404-82-4/2019 од 25.02.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 25.02.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,  дана 04.03.2019.год.

 

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 27.03.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-82-2/2019  од  21.02.2019.године.

 

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..6.680.833,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима:

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-82-6/2019 од 27.03.2019 “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац
404-82-7/2019 од 27.03.2019 ДОО “ГРАЂИНГ“ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац
404-82-8/2019 од 27.03.2019 С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ
404-82-9/2019 од 27.03.2019 “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

      

Неблаговремених понуда није било.

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу су  достављене  4 (четири) благовремене  понуде: 

         Понуђене цене су:

 

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-82-6/2019 од 27.03.2019.год.

број Понуђача:

15 од 25.03.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

 

4.739.400,00

2. број  Наручиоца:

404-82-7/2019  од 27.03.2019.год.

број Понуђача:

81/2019 од 26.03.2019.год.

ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

 

4.490.350,00

3. број  Наручиоца:

404-82-8/2019  од 27.03.2019.год.

број Понуђача:

58-03 од 19.03.2019.год.

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 4.137.282,50
4. број  Наручиоца:

404-82-9/2019  од 27.03.2019.год.

број Понуђача:

27-03/19 од 27.03.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

5.532.790,00

 

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 

 4.3.Достављене понуде број:404-82-6/2019 од 27.03.2019.год. (заводни број Понуђача 15 од

       25.03.2019. год), Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, бб, 37230 Александровац, 404-82-7/2019 од

       27.03.2019.год. (заводни број Понуђача 81/2019 од 26.03.2019. год), Понуђача ДОО “ГРАЂИНГ“

       ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац , 404-82-8/2019 од 27.03.2019.год. (заводни број

       Понуђача 58-03 од 19.03.2019. год), Понуђача С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ

       ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ и 404-82-9/2019 од 27.03.2019.год. (заводни број Понуђача 27-03/19 од

       27.03.2019. год), Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ не садрже ни

        један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник

       РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених  понуда.

 

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

       Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

 

6)Рангирање понуда

 

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 4(четири) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ-а (РСД) Број бодова
1. С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ 4.137.282,50 100 х 4.137.282,50/ 4.137.282,50=100
2. ДОО “ГРАЂИНГ“

ул. 29. Новембар, бб, 37230 Александровац

4.490.350,00 100 х 4.137.282,50/ 4.490.350,00=92,14 
3. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци, бб,

37230 Александровац

4.739.400,00 100 х 4.137.282,50/ 4.739.400,00=87,29 
4. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

5.532.790,00 100 х 4.137.282,50/5.532.790,00 =74,78 

 

   Комисија  констатује да је понуда  број  404-82-8/2019 од 27.03.2019. године, Понуђача С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, број Понуђача 58-03 од 19.03.2019.год.  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију градских улица у Кожетину(1-5), редни број 1.3.11.Р/2019, са Понуђачем:

 

       –С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

 

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......4.137.282,50 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….827.456,50 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………......4.964.739,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана.

        рачунајући од дана увођења у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана

        завршетка свих радова и предаје окончане ситуације. 

 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.11.Р/2019-Санација градских улица у Кожетину (1-5), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 58-03  од 19.03.2019.године (број Наручиоца  404-82-8/2019 од  27.03.2019.године), додељује Понуђачу:

   

С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

 Начелник  Општинске управе,     

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email