«

»

јун 04

Обавештење о закљученом уговору број 404-136-2/2021 за набавку број 9Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-136-7/2021
Датум:04.06.2021.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 9Д/2021)

Број 404-136-2/2021

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка рачунара и рачунарске опреме

Ознака и назив из Општег речника набавке:30213000-персонални рачунари

                                                                                            30230000-рачунарска опрема

 

Процењена вредност:833.332,50  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:824.516,67  динара без ПДВ-а,односно 989.420,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 28.05.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Успон“доо,ул.Булевар ослобођења бр.17,Чачак;

-ЗТР”Сити сервис“,ул.Иве Лоле Рибара бр.6, Брус;

-С.И.П.Р.О.“Давиком“ул.29.новембра бр.40,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

 

Број примљених понуда: 1 понуда.

 

Основни подаци о Добављачу:С.И.П.Р.О„Давиком“Зоран Давидовић,Пр,ул.29.новембра бр.40,Александровац;

ПИБ:102019447,МБ:55527768,за понуду број 9Д/2021 од 01.06.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-136-2/2021 дана 01.06.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email