«

»

јун 03

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

           На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014- др. закон, 101/2016- др.закон и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број  2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 63,   члана 12. став 4.  Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац ( „ Службени лист општине Алексндровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац за 2021. годину од 23. априла 2021. године,  

Председник општине Александровац дана  02.  јуна  2021. године донео је

 

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 63, а која су намењена за финансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара расподељују се на следећи начин:

 

 

 1. Храм Светих Апостола Петра и Павла у Јелакцима- пројекат- Зидање потпорног зида, звоника и замена столарије– 600.000,00 динара

 

 1. ЦО Великоврбнички – пројекти:
  • Замена дотрајалог крова на цркви св. Николе у В. Врбници – Доњој– 100.000,00 динара
  • Замена дотрајалог крова и облагање зидова цркве св. Романа- Манастирку ОСБ таблама у Мрмошу-100.000,00 динара
  • Покривање тераса испред црквеног дома храма Вазнесења Господњег у Лаћиследу-100.000,00 динара
  • Уградња подних плочица при цркви св. Андреја Првозваног у Доњем Ступњу – 200.000,00 динара
  • Наставак фрескописања цркве Светог Саве у Дашници – 300.000,00 динара.

 

 1. ЦО Трнавци, црква Св. Николаја у Љубинцима- пројекат- Постављање крова. -700.000,00 динара

 

 1. ЦО Плоча, молитвиште Св. Јована у Козници- пројекат- изградња летњиковца – 200.000,00 динара

  

 1. ЦО Горњоступљански, пројекат – Реконструкција храма Светог Козме и Дамјана у Горњем Ступњу– 200.000,00 динара

 

 1. Пријава ЦО Александровац – пројекат – Изградња бетонског прстена за ограду око новог храма са радовима у порти на припреми тампона за постављање бехатон плоча. – С обзиром да да не постоји хитност за извођење инвестиционих радова, а имајући у виду стање у ком се објекат налази,  пријава се одбија.

       Пријаве:

 1. ЦО Плоча, црква брвнара са звоником у Јабланици – пројекатизградња темеља за цркву брвнару са звоником
 2. ЦО Плоча црква Летине – пројекат- изградња санитарног блока

          Одбацују се као непотпуне.

        На основу ове одлуке и спроведеног Јавног конкурса, са црквама и верским заједницама из става 1 ове Одлуке Председник општине Александровац закључује уговоре  којим се уређују  међусобна права и обавезе уговорних страна, назив одобреног пројекта, време реализације пројекта, висина одобрених средстава, начин праћења реализације пројекта, обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношење извештаја о реализацији пројекта, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 

       Ова Одлука је коначна.

 

 Ову одлуку објавити  на званичној интернет страници  општине Александровац  и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-463/2021-07 од 02. јуна  2021. године

 

 

 

                                                                                                                                   Председник

                                                                                                               Др Мирко Михајловић, спец. мед. с.р.

Print Friendly, PDF & Email