«

»

сеп 29

Обавештење о закљученом уговору број 1.1.9.Д/2020. – Набавка камера за детектовање саобраћајних прекршаја и пратеће информатичке опреме

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-163-19/2020
Датум:29.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка камера за детектовање саобраћајних

   прекршаја и пратеће информатичке опреме,  редни број 1.1.9.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 35200000-систем надзора.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..1.660.623,50 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….1.992.748,20 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.660.623,50 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.660.623,50 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..1.660.623,50 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………1.660.623,50 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач извршава уговор самостално.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:18.09.2020.године.

11)Датум закључења уговора је: 29.09.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

       “ALPHA GUARD “D.O.O.  са  седиштем у Крушевцу, улица Јасички пут, број 2,

         ПИБ:20966262, Матични број:108274683.     

13)Период важења уговора:до испуњења угворних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

  

  Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email