«

»

окт 05

Извештај о одржаној II редовној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Александровац
Општински штаб за ванредне ситуације
Број 06-53 /2020
Датум: 05.10.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној II редовној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана 05.10.2020.године у 10:00 часова, другу редовну седницу којом је председавао председник Општине и командант Штаба за ванредне ситуације Др Мирко Михајловић, на којој је разматрао:

– Усвајање Записника са I редовне и XIX ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације, општине Александровац;

-Разматрање и усвајање Предлога Одлуке о образовању и именовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Александровац;

-Разматрање стања израђености Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Александровац и упознавање са Мишљењем ЈП ,,Србијаводе“, Радна јединица ,,Западна Морава“ Чачак о истом;

-Разматрање Захтева грађана у вези санирања штете на стамбеним објектима, настале 2020.године, услед избијања пожара на истим, као и Захтева у вези санирања штете на помоћним и стамбеним објектима настале 2020.године, услед појаве града и др.;

-Упућивање Упозорења у вези пожара на отвореном и Шумских пожара;

-Извештај о епидемиолошкој ситуацији на територији општине Александровац;

-Разно

Након дискусија Штаб за ванредне ситуације Општине Александровац је донео 4 закључка, 0 наредби и 1 препоруку , и то:

1. Прихвата се Записник са I редовне и XIX ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације , општине Александровац;

2. Усваја се Предлог Одлуке о образовању и именовању Општинског штаба за ванредне сиитуације на територији општине Александровац и исти се прослеђује Општинском већу на даље разматрање и усвајање;

3.Усваја се Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Александровац и исти се прослеђује Општинском већу на даље разматрање и усвајање ;

4. Захтеви грађана у вези санирања штете на стамбеним објектима, настале 2020.године, услед избијања пожара на истим, као и Захтеви у вези санирања штете на помоћним и стамбеним објектима настале 2020.године, услед појаве града и др., прослеђују се Општинском већу на даље разматрање;

5.Препоручује се Општинској управи општине Александровац да умножи довољан број Упозорења грађанима у вези пожара на отвореном и шумских пожара и иста достави свим повереницима цивилне заштите у Месним заједницама на територији општине Александровац, ради истицања на видним местима.

Записник са одржане седнице Штаба доставиће се касније.

помоћник Председника општине
за одбрану и ванредне ситуације
Душица Џамић

Print Friendly, PDF & Email