«

»

сеп 29

Обавештење о закљученом уговору број 1.1.7.Д/2020. – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-174-12/2020
Датум:29.09.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка електричне енергије-Општинска управа,

   редни број 1.1.7.Д/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност добара: -без ПДВ-а је:………………………………………2.750.000,00 динара,

(јединична цена без ПДВ износа:- за нижу тарифу је 3,94 дин./kwh. и за вишу тарифу 6,25дин./kwh)

                                                       -са ПДВ-ом је:…………………………………….3.300.000,00 динара.

 (јединична цена са ПДВ-ом износом за нижу тарифу је 4,73 дин./kwh и за вишу тарифу

7,50 дин/kwh)

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:-без ПДВ-а је:…………………………..2.750.000,00 динара,

(јединична цена без ПДВ износа  за нижу тарифу је 3,94 дин./kwh. и за вишу тарифу 6,25дин./kwh)

   а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је: -без ПДВ-а је:…………………………2.750.000,00 динара,

(јединична цена без ПДВ износа  за нижу тарифу је 3,94 дин./kwh. и за вишу тарифу 6,25дин./kwh)

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је: -без ПДВ-а је:…………………………..2.750.000,00 динара,

(јединична цена без ПДВ износа  за нижу тарифу је 3,94 дин./kwh. и за вишу тарифу 6,25дин./kwh)

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је: -без ПДВ-а је:…………………………2.750.000,00 динара,

(јединична цена без ПДВ износа  за нижу тарифу је 3,94 дин./kwh. и за вишу тарифу 6,25дин./kwh)

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Добављач   самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 16.092020.године.

11)Датум закључења уговора је:22.09.2020.године.

12)Основни подаци о добављачу:

      Назив добављача: ЈП ЕПС Београд из Београда,  седиште Балканска, бр 13,

                                      Адреса за пријем поште: Макензијева, број 37, 11000 Београд,

                                     Матични број:20053658, ПИБ:103920327.

                                      Телефон: 011/6558-455.

13)Период важења уговора:12 месеци  или до испуњења финансијске вредности.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

 Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email