«

»

сеп 28

Oдлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.2.9.У/2020 – Израда пројектне документације бициклистичке стазе на територији општине Александровац

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-135-14/2020
Датум:28.09.2020.године
 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-135-13/2020 од  25.09.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности услуга

 број ЈН 1.2.9.У/2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности услуга,  број ЈН 1.2.9.У/2020-Израда пројектне

    документације бициклистичке стазе на територији општине Александровац,   додељује се

    понуђачу:

“TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “, ул. Нехруова, бр. 25, 18400 Прокупље, Србија,

     број понуде  404-135-10/2020   од  09.09.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-135-10/2020  од

    21.09.2020.године.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити  на Порталу Управе за јавне  набавке.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац  је дана 14.05.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  услуга,  број 404-135-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-135-4/2020 од  21.08.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.08.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 26.08.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-135-12/2020 од  21.09.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-135-13/2020 од  25.09.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Израда пројектне документације бициклистичке стазе на

   територији општине Александровац.

   -Позив за подношење понуда  број  404-135-4/2020 од 21.08.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 21.08.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 26.08.2020.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 21.09.2020.године са почетком у 13.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-135-2/2020  од  14.05.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………416.667,00 динара.

 

 

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема
404-135-9/2020 “IDSONIX“  d.o.o. Vrnjačka Banja,

ul. Žike Valjarevića, br. 9

21.09.2020. године
404-135-10/2020 “TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “Ул. Нехруова, бр. 25,

18400 Прокупље, Србија

21.09.2020. године

  Неблаговремених понуда није било.                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су   достављене  2(две) благовремене  понуде: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-135-9/2020 од 21.09.2020.год.

број Понуђача:

209-1318/20 од

19.09.2020.год.

“IDSONIX“  d.o.o. Vrnjačka Banja,

ul. Žike Valjarevića, br. 9

415.000,00
2. број  Наручиоца:

404-135-10/2020 од 21.09.2020.год.

број Понуђача:

 404-135-10/2020 од  09.09.2020.год.

“TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “

ул. Нехруова, бр. 25,

18400 Прокупље, Србија

349.500,00

 4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Понуђач “IDSONIX“  d.o.o. Vrnjačka Banja, ul. Žike Valjarevića, br. 9,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Решење о упису у регистар Понуђача и

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом

 где Наручилац може да провери податке.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за кадровски капацитет:

  -Понуђач је доставио фотокопију личне лиценце  број 370, са доказима о радном статусу.

 -за пословни капацитет:

  -Списак реализованих услуга понуђача о вршењу услуга израде пројеката из предмета набавке-

    референц листа (Образац број 8);

  -Једну Потврду за референце о извршеним услугама на име Удружења “Циклонаут“ из Београда

   (Образац број 9) са фотокопијом уговора као доказом  да је услуга реализована и три потврде о

   извршеним услугама на име  Јована Ераковића из Београда (без доставе Уговора да су услуге

   реализоване);

  -Уговор о пословно техничкој сарадњи, закључен 15.09.2020.године, између “IDSONIX“  d.o.o. из

   Vrnjačkе Banjе и Удружења “Циклонаут“ из Београда.

 Понуђач је навео у обрасцу понуде да понуду подноси  САМОСТАЛНО.

На основ наведеног  Комисија констатује да понуђач “IDSONIX“  d.o.o. из Vrnjačkе Banjе не испуњава додатни услов самостално за пословни капацитет, односно Уговор о пословно техничкој сарадњи  закључен између Понуђача и Удружења “Циклонаут“  кога заступа Ераковић Јован  није релевантан доказ који је Наручилац тражио Конкурсном документацијом за предметну набавку и није у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) .

 

Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

Понуда Понуђача “IDSONIX“  d.o.o. из Vrnjačkе Banjе  се сагласно члану 106. тачка 2. Закона о јавним набавкама  одбија и неће се узети у даље разматрање и рангирање.

4.2.2) Понуђач “TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “ ул. Нехруова, бр. 25, 18400 Прокупље, Србија,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом где Наручилац може да провери податке;

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за кадровски капацитет:

  -Понуђач је доставио фотокопије личне лиценце број 370, заједно са доказима о радном статусу.

-за пословни капацитет:

  -Списак реализованих услуга понуђача о вршењу услуга израде пројеката из предмета набавке-

    референц листа (Образац број 8);) и

  -Потврду референтних  наручиоца о извршеним услугама (Образац број 9) и

  -Фотокопије закључених уговора наведених у референц листи.      

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  “TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “Ул. Нехруова, бр. 25, 18400 Прокупље, Србија  у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

               Број бодова за понуђену цену: Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена

                                                                       без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

                        -Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                             

                        -Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:

                          Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:  

Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “

ул. Нехруова, бр. 25,

18400 Прокупље, Србија

349.500,00 100 х349.500,00 /349.500,00=100

Комисија  констатује да је понуда  број  404-135-10/2020 од 21.09.2020. године, Понуђача  “TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “, ул. Нехруова, бр. 25, 18400 Прокупље, Србија,   број Понуђача 404-135-10/2020 од 09.09.2020. године  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Израду пројектне документације бициклистичке стазе на територији општине Александровац, број ЈН 1.2.9.У/2020  са Понуђачем:

-“TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “

ул. Нехруова, бр. 25, 18400 Прокупље, Србија,

 

 

Укупна  цена у динарима без ПДВ-а

 

 

349.500,00

 

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

 

349.500,00
Начин плаћања

(не дуже од 45 календарских дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу а по предаји техничке документације Наручиоцу)

45 дана
Рок извршења

( не дуже од  30 (тридесет) календарских дана од дана закључења уговора)

30 дана
Рок важења понуде

(мин 60 дана)

60 дана

 

            Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске  управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности услуга, број ЈН 1.2.9.У/2020Израда пројектне документације бициклистичке стазе на територији општине Александровац, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 404-135-10/2020  од  09.09.2020.године  (број Наручиоца  404-135-10/2020 од 21.09.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

“TRAFFIC PLANNING AND DESIGN “, ул. Нехруова, бр. 25, 18400 Прокупље, Србија.

 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                                  Начелник  Општинске управе,

                                                                                                                        Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email