«

»

јун 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Општинска Управа Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: Услуге

 Добра: Набавка услуга одржавања моторних возила  -ОРН 50112200

Уговорена вредност: 490.000,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:

– Највиша: 490.000,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 490.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 490.000,00 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 490.000,00 динара без ПДВ-а

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.05.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

Аутомеханичарска радња „Никетић“

Адреса:Стањево , 37230 Александровац

матични број: 61544682

ПИБ : 106219578

кога заступа: Драган Никетић                      

 

 

Датум закључења уговора: 27.05.2015. године.

Print Friendly, PDF & Email