«

»

јун 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Општинска Управа Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Врста предмета: Услуге

Добра: Набавка услуга хватања и уклањања паса луталица -ОРН 77600000

Уговорена вредност: 295.000,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:

– Највиша: 295.000,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 295.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 295.000,00 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 295.000,00 динара без ПДВ-а

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.05.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

АВЕНИЈА МБ

Адреса:Ново Село 826 , Врњачка Бања

матични број: 61297979

ПИБ : 106478735

кога заступа: Анђелија Стевановић                           

Датум закључења уговора: 12.05.2015. године.

Print Friendly, PDF & Email