«

»

јун 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Општинска Управа Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Врста предмета: добра.

Добра: Набавка пића и кафе -ОРН 15982000

Уговорена вредност: 480.790,00  динара

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:

– Највиша: 545.400,00 динара

– Најнижа: 480.790,00 динара

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 545.000,00

– Најнижа: 480.790,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.05.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

Д.О.О. „АЛГА“

адреса:  Витково  , 37230  Александровац

матични број: 06128009

ПИБ : 100387517

кога заступа: Радосав Гајић                         

Датум закључења уговора: 03.06.2015. године.

Print Friendly, PDF & Email