«

»

мар 19

Обавештење о закљученом уговору

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-45-12/2020
Датум:19.03.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Насипање локалних путева,

   редни број 1.3.5.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45112310-радови на насипању.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………..9.941.250,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………11.929.500,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..9.941.250,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………9.941.250,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..9.941.250,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………9.941.250,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:16.03.2020.године.

11)Датум закључења уговора је:19.03.2020.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова: С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ“ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР

                                              АЛЕКСАНДРОВАЦ,

      Адреса:Крушевица, бб, 37230 Александровац,

      Матични број:55527407,

      ПИБ:100367006,

      Телефон:037 3554 703.

13)Период важења уговора:31.12.2020.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

  Начелник Општинске управе

                                                                                              Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email