«

»

мар 18

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.3.4.Р /2020 – Крпљење ударних рупа

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-46-15/2020
Датум:18.03.2020.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-46-14/2020 од 17.03.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.4.Р /2020

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.4.Р/2020-Крпљење ударних рупа,

   додељује се понуђачу:

“МИРАС Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

    број понуде  10  од  11.03.2020. год,  број понуде  код  наручиоца  404-46-11/2020  од

    11.03.2020.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 06.02.2020. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  радова,  број 404-46-1/2020.

            Позив за подношење  понуда, број 404-46-4/2020 од  10.02.2020.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 10.02.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 14.02.2020. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-46-13/2020 од  11.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-46-14/2020 од  17.03.2020.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Крпљење ударних рупа.

   -Позив за подношење понуда  број  404-46-4/2020 од 10.02.2020.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 10.02.2020.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, 

    дана 14.02.2020.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 11.03.2020.године са почетком у 11.00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-46-2/2020  од  06.02.2020.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………………12.500.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача
404-46-10/2020  од 

11.03.2020.године

Привредно друштво за градњу и инжењеринг

“ТЕХНОГРАДЊА“ Д.О.О.

ул. Мајке Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац

404-46-11/2020 од

11.03.2020.године

“МИРАС  Б“  Д.О.О.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

      Неблаговремених понуда није било.     

                                              

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2(две) благовремене  понуде: 

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-46-10/2020 од 11.03.2020.год.

број Понуђача:

05-244  од 10.03.2020.год.

Привредно друштво за градњу и инжењеринг “ ТЕХНОГРАДЊА“ Д.О.О.

ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

 

12.499.936,00

2. број  Наручиоца:

404-46-11/2020 од 11.03.2020.год.

број Понуђача:

10  од 11.03.2020. год.

“МИРАС  Б“  Д.О.О.

Лесеновци, бб, 37230 Александровац

 

10.778.310,00

 

4.2.Прегледом достављених понуда и пратеће документације о испуњености обавезних и додатних услова Комисија констатује да је:

 4.2.1)Понуђач  Привредно друштво за градњу и инжењеринг “ ТЕХНОГРАДЊА“ Д.О.О, ул. Мајке 

     Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом АПР-а где Наручилац може да провери податке.

-Решење да је уписан у Регистар понуђача.

-Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОНЈН (биланс стања и биланс успеха  за период од 3 године (2016, 2017, 2018) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 20.000.000,00 динара.

-за кадровски капацитет :

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о раду за радни однос на неодређено време за дипломираног грађевинског инжењера носиоца лиценце;

-фотокопија личне лиценце број 412.

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  листе  основних средстава  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила и машине.

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на путевима и улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично одржавање путева и улица) у укупном износу од 195.826.812,65 динара (Образац број 11);

-једну попуњену потписану и оверену референц листу  као потврду извршених радова;

-фотокопија уговора о изведеним радовима са окончаном ситуацијом.     

            -Понуђач је уз понуду доставио оригинално обавезујуће писмо о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора у износу од 10% од вредности уговора  без зарачунатог  ПДВ-а издато од  стране Unicredit bank из Београда.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача

-Привредно друштво за градњу и инжењеринг “ ТЕХНОГРАДЊА“ Д.О.О, ул. Мајке  Југовића, бр. 14, 37000 Крушевац   у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.2.2)Понуђач “МИРАС  Б“  Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,  доставио је доказе да испуњава основне услове и то:

-Изјаву на меморандуму у којој је јасно навео да се налази у регистру Понуђача са интернет адресом АПР-а где Наручилац може да провери податке.

-Решење да је уписан у Регистар понуђача.

-Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача.

Понуђач је доставио доказе да испуњава додатне услове и то:

-за финансијски капацитет

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОНЈН (биланс стања и биланс успеха  за период од 3 године (2016, 2017, 2018) из кога се види да је понуђач остварио укупан пословни приход већи од 20.000.000,00 динара.

-за кадровски капацитет :

-попуњен, оверен и потписан  Списак  запослених радника  по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова (Образац 13);

-уговор о делу са дипломираним грађевинским инжењером носиоцем лиценце;

-фотокопија личне лиценце број 412.

-за технички капацитет:

-попуњен, оверен и потписан  Списак техничке опремљености (Образац бр. 14);

-фотокопија  књиге о основним средставима  на дан 31.12.2019.године у којој је маркирана тражена механизација коју поседује Понуђач;

-фотокопија очитаних важећих саобраћајних дозвола и полиса обавезног осигурања за сва наведена возила и машине.

-за пословни капацитет:

-попуњен, оверен и потписан списак радова у претходних 5  година (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) на путевима и улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично одржавање путева и улица) у укупном износу од 38.976.765,90 динара (Образац број 11);

-две попуњене потписане и оверене референц листе  као потврду извршених радова;

-фотокопија уговора о изведеним радовима са окончаним ситуацијама.     

            -Понуђач је уз понуду доставио оригинал Изјаву о издавању банкарске  гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора у износу од 10% од вредности уговора  без зарачунатог  ПДВ-а издато од  стране Procredit  банке из Новог Београда.

-Комисија је констатовала да је Понуђач  доставио све попуњене, оверене и потписане Обрасце који су тражени конкурсном документацијом.

-Након прегледа достављене документације-Понуде , Комисија констатује да је понуда  Понуђача  “МИРАС  Б“  Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама: благовремена, одговарајућа, прихватљива и нема битних недостатака.

4.3.Рачунском контролом достављених понуда Комисија није утврдила рачунске грешке.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   без ПДВ-а

                                                      из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                             

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача. 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

 

 

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. “МИРАС  Б“  Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац 10.778.310,00 100 х 10.778.310,00/10.778.310,00=100
2. Привредно друштво за градњу и инжењеринг “ ТЕХНОГРАДЊА“ Д.О.О. ул. Мајке Југовића, бр. 14,

37000 Крушевац

12.499.936,00 100 х 10.778.310,00/12.499.936,00=86,23

Комисија  констатује да је понуда  број  404-46-11/2020 од 11.03.2020. године, Понуђача  

“МИРАС  Б“  Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,   број Понуђача 10  од 11.03.2020.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Крпљење ударних рупа,  број ЈН 1.3.4.Р/2020  са Понуђачем:

       –“МИРАС  Б“  Д.О.О. Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………….....10.778.310,00динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………..2.155.662,00динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………...12.933.972,00динара.

 

-Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане  

                               ситуације  о   изведеним  радовима.

Рок извођења радова је до 31.12.2020.године.   

-Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Гарантни рок  за  квалитет изведених  радова је 1 (једна) година  од дана  завршетка свих

                             радова и предаје окончане ситуације. 

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.4.Р/2020-Крпљење ударних рупа, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 10  од 11.03.2020.године  (број Наручиоца  404-46-11/2020 од  11.03.2020.године), додељује Понуђачу:    

 

       -“МИРАС Б“ Д.О.О, Лесеновци, бб, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email